Oferta ogólnopolska

1. SKUTECZNA DYDAKTYKA

1.1 ABC TWÓRCZEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA

Profil uczestników: Nauczyciele wczesnej edukacji i wychowawcy kolonijni, osoby pracujące z dziećmi w świetlicach, studenci, osoby poszukujące atrakcyjnych metod rozwoju postawy twórczej dziecka.

Cel i zakres treści: Kreowanie i rozwój postaw twórczych, zastosowanie atrakcyjnych i skutecznych metod pobudzających twórcze myślenie i twórcze podejście do życia. Celem warsztatów jest propagowanie kreatywnego podejścia do życia, przybliżenie tematyki twórczości i psychopedagogiki kreatywności, ukazanie znaczenia zabaw w kreowaniu postaw twórczych, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie technik myślenia twórczego. W programie moduły tematyczne: „Barwy wiosny”, „Letnie wyprawy do Krainy Wyobraźni”, „Jesienne zabawy”, „Jaki jest aniołek?”, „Zwierzyniec”, „Bajka Drzew”, „Myślą w przyszłość”.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Zrozumienie i przygotowanie do wykorzystania konkretnych sposobów pracy rozwijających zdolności i predyspozycje. Umiejętność odkrywania zasobów dzieci oraz nadawanie dziecięcej twórczości wysokiej rangi rozwojowej.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Magdalena Ciechańska trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Warszawie.

1.2 DELFIN – ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZYCH

Profil uczestników: Nauczyciele kształcenia zintegrowanego, osoby pracujące z dziećmi w świetlicach, pedagodzy, studenci, osoby poszukujące skutecznych metod rozwoju umiejętności poznawczych.

Cel i zakres treści: Rozwój umiejętności efektywnego i przyspieszonego uczenia się poprzez wykorzystanie ćwiczeń dotyczących: współpracy w grupie, koncentracji i koordynacji, refleksu i spostrzegawczości, myślenia i zachowań twórczych, tworzenia map mentalnych, gier pamięciowych, gier logicznych, żonglerki wspomagającej koordynację prawej i lewej półkuli mózgu.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Pobudzanie i rozwijanie umiejętności poznawczych, twórczego myślenia i działania, wspomaganie efektywnego procesu uczenia, rozwój zasobu metod, umiejętność efektywnego ćwiczenia koncentracji, koordynacji, refleksu, analizy i syntezy.

Publikacja: Ewa Noga Delfin Trening umiejętności poznawczych (książka)

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Ewa Noga trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

1.3 EMISJA GŁOSU – METODY PRACY Z DZIECKIEM

Profil uczestników: Nauczyciele szkół i przedszkoli, psycholodzy, terapeuci, organizatorzy czasu wolnego, studenci psychologii, pedagogiki, wychowania muzycznego, osoby doceniające i rozumiejące potrzebę rozwoju i ochrony aparatu mowy.

Cel i zakres treści: Rozwój umiejętności wspierania uczniów w sprawnym posługiwaniem się aparatem głosowym. W programie: zastosowanie ćwiczeń i zabaw emisyjnych, wykorzystanie ćwiczeń artykulacyjnych i oddechowych, kreatywnego opracowania piosenek i tańców,wykorzystanie zabaw z zastosowaniem tekstu, rytmu i dźwięku, wyrażanie emocji poprzez ruch, śpiew, formy plastyczne, pracy nad utworem, atrakcyjne kanony muzyczno-ruchowe.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Poznanie prostych i różnorodnych metod pracy aktywizujących aparat głosowy,zdobycie konkretnych umiejętności zastosowania metod pedagogiki zabawy, poznanie zabaw fabularyzowanych oraz konkretnych ćwiczeń gotowych do zastosowania podczas zajęć ćwiczących artykulację dzieci.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Marta Radwańska trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Warszawie.

1.4 UCZEŃ ZDOLNY – ODKRYWANIE I WSPIERANIE POTENCJAŁÓW ROZWOJOWYCH
DZIECI I MŁODZIEŻY

Profil uczestników: Nauczyciele pracujący w klasach IV – VI SP i gimnazjum, studenci, osoby szczególnie zainteresowane wspieraniem w rozwoju uczniów twórczych i potencjalnie zdolnych.

Cel i zakres treści: Jak pomóc rozpoznać potencjały rozwojowe?, skutecznie wspierać rozwój umiejętności kluczowych (myślenia, uczenia się, poszukiwania, wyobraźni, komunikacji, współpracy), jak zarządzać własnym potencjałem i potencjałem ucznia. Wykorzystanie ciekawych, atrakcyjnych technik uczenia i rozwijania potencjałów.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Poznanie i usystematyzowanie wiedzy na temat modeli rozwojowych (wielorakie inteligencje, inteligencja motywacyjna i społeczna), poznanie programu przyspieszonego uczenia, rozwój metod wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalnej i społecznej ucznia.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Ewa Noga trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

1.5 JAK CZYTAĆ Z UCZNIAMI TEKSTY KULTURY?

Profil uczestników: Nauczyciele – poloniści szkół podstawowych i gimnazjów, studenci, osoby poszukujące ciekawych      i twórczych metod wzbogacających warsztat pracy nauczyciela języka polskiego, ale także przedmiotów humanistycznych.

Cel i zakres treści: Program jest prezentacją różnorodnych sposobów pracy z tekstem kulturowym (obraz, tekst literacki, legenda, piosenka popularna, piosenka literacka), pomaga wzmocnić zainteresowanie uczniów i powiązać różnorodne obszary treści humanistycznych i artystycznych także w kontekście współczesnym. Wykorzystuje ciekawość poznawczą w analizowaniu tekstów kultury.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Uczestnicy poznają istotę działań interakcyjno-dialogowych, skutecznie stymulujących uczniów        w czasie lekcji. Jak sprawić, że proces dydaktyczny na lekcjach języka polskiego stanie się bardziej atrakcyjny, odpowiadający na oczekiwania i potrzeby ucznia? Uczestnicy poznają konkretne metody do zastosowania w omawianiu zagadnień językowych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: dr Grażyna Wiśniewska trener I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

1.6 UCZYĆ POLSKIEGO, BAWIĄC I WYCHOWUJĄC

Profil uczestników: Nauczyciele – poloniści szkół podstawowych i gimnazjów, studenci, osoby poszukujące ciekawych      i twórczych metod wzbogacających warsztat pracy nauczyciela języka polskiego.

Cel i zakres treści: Warsztaty mają na celu rozwijanie różnorodnych sposobów pracy z tekstem literackim i wokół zagadnień językowych (homonimia, frazeologia), inspirują do stosowania metod aktywizujących na lekcjach języka polskiego, ukazują jak aktywizować i uczyć jednocześnie.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Uczestnicy poznają istotę działań interakcyjno-dialogowych, skutecznie stymulujących uczniów w czasie lekcji. Znajdują odpowiedź na pytanie – jak sprawić, aby proces dydaktyczny na lekcjach języka polskiego był bardziej atrakcyjny, odpowiadający na oczekiwania i potrzeby ucznia? Uczestnicy poznają konkretne metody do zastosowania przy omawianiu zagadnień językowych i skutecznie stymulują jednocześnie sferę poznawczą i emocjonalną ucznia wpływając na jego motywację – zaciekawienie i trwałość poznanych treści.

Optymalny czas trwania – 20, 30, 40 godzin dydaktycznych.

Autor: dr Grażyna Wiśniewska trener I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

1.7 OD PIŁECZKI DO SCENY, CZYLI JAK DOGONIĆ WŁASNY SUKCES
wprowadzenie do pedagogiki cyrku

Profil uczestników: Organizatorzy i animatorzy czasu wolnego, nauczyciele, osoby pracujące z różnymi grupami wiekowymi, studenci, osoby poszukujące aktywnych – ruchowych metod pracy z grupami.

Cel i zakres treści: Warsztaty mają na celu pobudzanie kreatywności i pobudzanie umiejętności poznawczych, społecznych, intelektualnych i emocjonalnych poprzez wykorzystanie elementów sztuki cyrkowej, która jest tu proponowana jako skuteczna metoda podnoszenia wielorakich sprawności i zdolności. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, wytrwałości, systematyczności oraz zarządzania motywacją wewnętrzną. W programie nauka, ćwiczenie i doskonalenie: żonglerki, ekwilibrystyki, działań grupowych i parateatralnych.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Poznanie nowatorskiej metody – skutecznie wspomagającej działania wychowawcze, profilaktyczne oraz terapii zaburzeń zachowania przydatnych np. w socjoterapii, jak i alternatywnej metody spędzania czasu wolnego, nabycie umiejętności podstawowych sztuczek cyrkowych, zdobycie ciekawych i skutecznych sposobów wzmacnianie wiary we własne siły, rozwoju wytrwałości, koncentracji uwagi i pracy zespołowej, poznanie zestawu metod pedagogiki cyrku do zastosowania podczas spotkań osób w różnym wieku. Poznane metody wspomagają proces uczenia.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Monika Kalinowska trener II stopnia i Anna Adamczyk trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie i Oddział  KLANZY w Warszawie.

1.7 POLUBIĆ UCZENIE (SIĘ) CZYLI…
EFEKTYWNE WSPIERANIE PROCESU UCZENIA (SIĘ)

Profil uczestników: Nauczyciele różnych przedmiotów, I, II i III etapu edukacji, szkół ponadpodstawowych, a także pedagodzy i wychowawcy zainteresowani tematyką.

Cel i zakres treści: Tematykę warsztatów stanowią podstawy diagnozy stylów uczenia się (według sensoryczności, profilu dominacji półkul mózgowych i inteligencji wielorakich) i nauczania, przykłady metod aktywizujących grupę reprezentatywnych dla różnych stylów oraz technik motywowania uczniów.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Każdy z uczestników pozna treści teoretyczne i przekona się w praktyce o własnym stylu uczenia (się). Uczestnicy uświadomią sobie potrzebę uwzględniania indywidualnych preferencji uczniów w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego.

Optymalny czas trwania –15 godzin dydaktycznych.

Autorki: Ewa Sokolińska trener II stopnia, Katarzyna Dorota Zawojska-Dominiak – trenerzy II stopnia PSPiA KLANZA.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.

1.8 SKRZYNIA PEŁNA RÓŻNOŚCI – METODY I ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE TWÓRCZE MYŚLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY

Profil uczestników: Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, bibliotekarze, wychowawcy świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych, opiekunowie kół zainteresowań o kierunkach artystycznych i polonistycznych, studenci, osoby zainteresowane wzbogaceniem metod i sposobów pracy z grupami dzieci i młodzieży.

Cel i zakres treści: Warsztaty mają na celu pobudzanie kreatywności poprzez stosowania metod pedagogiki zabawy (zabaw i tańców integracyjnych, zabaw rozluźniających), wykorzystanie metod i technik aktywizujących (m.in.: praca z tekstem, puzzle), rozwijania postaw i umiejętności twórczego myślenia oraz wyrabiania zdolności twórczych u uczniów (tj. drzewo dramaturgiczne, worek różności, piramida postaci, koperty Sherlocka Holmesa).

Korzyści dla uczestnika i placówki: Nabycie i doskonalenie umiejętności rozwijania twórczego myślenia i działania dzieci i młodzieży,nabycie metod i ćwiczeń gotowych do zastosowania podczas zajęć dydaktycznych, jak i pozalekcyjnych, wzmacniających motywację do nauki i atrakcyjność działań, nabycie umiejętności twórczego angażowania dzieci i młodzieży do wydarzeń z życia szkoły, klasy, grupy.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Katarzyna Dorota Zawojska-Dominiak trener II stopnia, Nell Buczyńska.

Realizator: Oddział KLANZY w Białymstoku.

1.9 TECHNIKI TWÓRCZEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA

Profil uczestników: Nauczyciele, wychowawcy, katecheci, animatorzy, organizatorzy czasu wolnego, studenci, osoby mające ochotę rozwijać twórcze myślenie i działanie, osoby poszukujące atrakcyjnych metod rozwoju postawy twórczej dzieci i dorosłych.

Cel i zakres treści: Warsztaty mają na celu rozwój umiejętności: komunikacji społecznej, aktywności twórczej w zakresie myślenia i działania,twórczego rozwiązywania problemów, budowania otwartości i odwagi wobec trudniejszych zadań, określania przeszkód w procesie twórczym i podjęcia próby ich przełamywania.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Nabycie i doskonalenie umiejętności pobudzania twórczego myślenia i działania podopiecznych, nabycie umiejętności zastosowania metod pedagogiki zabawy do przełamywania stereotypowego myślenia, poznanie konkretnych metod i technik do zastosowania podczas rozwiązywania problemów i zwalczania barier w procesie twórczym, poznanie atrakcyjnych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, podnoszących efektywność realizowanych przez nauczycieli i pedagogów zajęć.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Maria Budzyńska trener II stopnia, Ewa Molenda-Pilecka.

Realizator: Oddział KLANZY we Wrocławiu.

1.10 UCZYĆ LEPIEJ – CZYLI JAK WZMACNIAĆ AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW

Profil uczestników: Nauczyciele II i III etapu edukacyjnego, chcący zainteresować ucznia swoim przedmiotem, spowodować, by się nie nudził i chciali z własnej woli pracować na lekcji, studenci.

Cel i zakres treści: Jak ciekawie wprowadzić temat, różnorodne formy jego opracowania i powtórzenia, organizowanie interesujących zebrań z rodzicami i godzin wychowawczych, szybkie i skuteczne sposoby uzyskiwania informacji zwrotnej, techniki szybkiego i skutecznego zapamiętywania poznawanych treści.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Nabycie i doskonalenie umiejętności wspierania i wzmacniania aktywności uczniów w klasie szkolnej, zdobycie propozycji interesujących i angażujących tematów zebrań z rodzicami oraz godzin wychowawczych, usprawnienie procesu komunikacji oraz skutecznego zapamiętywania treści przez uczniów, poznanie konkretnych metod służących wzbudzaniu i utrzymaniu zainteresowania na lekcji.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: dr Zofia Zaorska trener III stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie, Oddział KLANZY w Białymstoku.

1.11 ROZBUDŹMY ZAINTERESOWANIA MATEMATYKĄ

Profil uczestników: Nauczyciele matematyki szkół podstawowych, gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych oraz osoby chcące sprawdzić czy matematykę da się polubić.

Cel i zakres treści: W programie zasady stosowania metod aktywizujących na lekcjach matematyki, przykłady zadań i zagadek matematycznych sprzyjających rozwojowi intelektualnemu uczniów, zadania i zagadki z przymrużeniem oka pomagające rozluźnić atmosferę na zajęciach, ukazujące matematykę jako przedmiot łączący przyjemne z pożytecznym.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Poszerzenie warsztatu pracy o  nowe metody aktywizujące, poszerzenie wachlarza zadań z przeznaczeniem do wykorzystania na lekcjach matematyki (lub np. zajęciach wyrównawczych).

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autor: Teresa Trojanowska trener I stopnia.

Realizator: Koło  KLANZY w Radomiu.

1.12 NIE TYLKO MATEMATYCZNE ZABAWY DLA ŚWIATA CIEKAWYCH

Profil uczestników: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Cel i zakres treści: Propozycje działań i zabaw matematycznych utrwalających podstawowe umiejętności matematyczne w klasach I-III.  Matematyczne rytmiczne wierszyki działania i zabawy ruchowe, plastyczne  utrwalające cechy figur geometrycznych. Działania i zabawy rytmiczne, logiczne, propozycje kilku działań i zabaw muzycznych plastycznych związanych z kalendarzem roku szkolnego.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Uczestnik poznaje różnorodne zabawy i działania pozwalające na prowadzenie w atrakcyjnej formie zajęć matematycznych z dziećmi oraz  nabywa i doskonali umiejętności stosowania metod pedagogiki   zabawy pracy z dziećmi.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Renata Kownacka trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Bogatyni.

1.13 MATEMATYKA, RYTM I LOGIKA - UCZYMY SIĘ BAWIĄC

Profil uczestników: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Cel i zakres treści: W programie zabawy i gry  matematyczne oparte na muzyce, ruchu, działaniach plastycznych oraz logicznym myśleniu z wykorzystaniem prostych materiałów (papieru, butelek, hula-hopów). Przykłady zabaw rozwijających logiczne myślenie, analizowanie i rozwiązywanie problemów, poszukiwanie i odczytywanie informacji, nabywanie umiejętności i sprawności rachunkowych oraz sposoby samodzielnego wykonania prostych kart pracy do zadań logicznych, zabawek zręcznościowych. W programie również  zabawy rytmiczne, zabawy powitalne i pożegnalne.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Uczestnik nabywa i doskonali umiejętności stosowania efektywnych metod pracy pozwalających uczniom na samodzielne odkrywanie i doświadczanie wspomagające poznawanie pojęć matematycznych i umiejętności logiczno-matematycznych. Poznaje możliwości wykorzystania kartki papieru w samodzielnym tworzeniu przez dzieci kart pracy do zadań logicznych, gier, tabelek, zabaw zręcznościowych. Uświadamia sobie znaczenie aktywności uczniów  na lekcjach matematyki oraz potrzebę wykorzystywania gier i zabaw w edukacji dzieci.

Optymalny czas trwania – 5-10 godzin dydaktycznych.

Autor: Lucyna Bzowska, trener III stopnia, superwizor.

Realizator: Oddział  KLANZY w Bogatyni.

1.14 RODZINA, DOM I JEGO MIESZKAŃCY - UCZYMY SIĘ BAWIĄC

Profil uczestników: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Cel i zakres treści: W programie propozycje działań i zabaw rozwijających słownictwo i operowanie nim, pobudzających aktywne słuchanie, kojarzenie, abstrahowanie oraz ćwiczenia rozwijające ekspresję twórczą dzieci. Zabawy wokół tematu rodziny, domu i jego mieszkańców wykorzystujące różne rodzaje aktywności – ruch, rytmizację, improwizację słowną i ruchową, działania twórcze i plastyczne.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik:

– poznaje różnorodne i proste zabawy uatrakcyjniające zajęcia edukacji polonistycznej,

– nabywa umiejętność wykorzystywania pedagogiki zabawy na zajęciach lekcyjnych,

–  poznaje propozycje wykorzystania w edukacji polonistycznej prostych i dostępnych materiałów dla uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych,  kształtowania u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania ciekawości w poznawaniu otaczającego świata.

Optymalny czas trwania – 5 godzin dydaktycznych.

Autor: Lucyna Bzowska, trener III stopnia, superwizor, autorka publikacji.

Realizator: Oddział  KLANZY w Bogatyni.

1.15 UCZEŃ, KLASA, SZKOŁA - UCZYMY SIĘ BAWIĄC

Profil uczestników: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy klas IV- VI, nauczyciele świetlicy.

Cel i zakres treści: W programie propozycje zabaw na dobry początek, na imiona, bliższe poznanie, metod aktywizujących i dyskusyjnych wokół tematów: dobra koleżanka/kolega, klasa, szkoła, reguły w klasie, wykluczenie (m.in.: dyskusja „Słoneczko”, „Składany ludzik”, „Rozprawa nad szkołą”, „Klasowa gra”, „Kolorowe polecenia”, „Komunikat JA”, „Procedura stopniowania reakcji”) oraz 18 zabaw ruchowych, rytmicznych, twórczych podnoszących nastrój w grupie
i integrujących klasę.

Zabawy na imiona są z warsztatów „METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ – WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ZABAWY” .

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik:

– poznaje metody na dobry początek, zabawy na imiona, bliższe poznanie, metody aktywizujące i dyskusyjne wokół tematów: dobra koleżanka/kolega, klasa, szkoła, reguły w klasie, wykluczenie,

– poznaje około 18 zabaw ruchowych, twórczych, rytmicznych podnoszących nastrój w grupie i integrujących klasę,

– nabywa umiejętność wykorzystywania pedagogiki zabawy na zajęciach lekcyjnych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Lucyna Bzowska, trener III stopnia, superwizor, autorka publikacji..

Realizator: Oddział  KLANZY w Bogatyni.

1.16 UCZYMY SIĘ BAWIĄC - LITERĄ, SYLABĄ, WYRAZEM I ZDANIEM

Profil uczestników: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Cel i zakres treści: W programie propozycje działań i zabaw w edukacji polonistycznej wspomagające podstawowe umiejętności dzieci związane z literami, sylabami, wyrazami i zdaniami. Zabawy wykorzystujące różne rodzaje aktywności – ruch, śpiew, rytmizację, taniec, improwizację,  działania plastyczne, twórcze oraz proste i dostępne materiały.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik:

– poznaje różnorodne i proste zabawy uatrakcyjniające zajęcia edukacji polonistycznej wyposażające dzieci w umiejętności czytania i pisania potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów,

– nabywa umiejętność wykorzystywania pedagogiki zabawy na  zajęciach lekcyjnych,

–  poznaje propozycje wykorzystania w edukacji polonistycznej prostych i dostępnych materiałów dla uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych,  kształtowania u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania ciekawości w poznawaniu otaczającego świata.

Optymalny czas trwania – 5 godzin dydaktycznych.

Autor: Lucyna Bzowska, trener III stopnia, superwizor, autorka publikacji.

Realizator: Oddział  KLANZY w Bogatyni.

2. UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE

2.1 BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI W PRACY NAUCZYCIELA I GRUPY

Profil uczestników: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, studenci kierunków pedagogicznych.

Cel i zakres treści: W pierwszej części szkolenia uczestnicy zastanowią się nad sobą jako nauczycielami, zwerbalizują swoje priorytety wychowawcze, marzenia pedagogiczne, określą swój styl pracy i fundamenty integracji. Następnie uczestnicy zdobędą konkretne pomysły na uatrakcyjnienie zajęć poprzez m.in. nietuzinkowe obchodzenie uroczystości klasowych, rytuały grupowe, zabawy budujące dobrą atmosferę w klasie.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Rozbudzenie w uczestnikach warsztatu chęci podążania za wiedzą, śledzenia nowych trendów w pedagogice. Podniesienie samoświadomości pedagogów i ukazanie im olbrzymiego potencjału i skarbnicy pomysłów tkwiących w nich samych. Budowanie w swoich klasach miejsca przyjaźni, szacunku i tolerancji między wszystkimi uczestnikami spotkania edukacyjnego.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Małgorzata Swędrowska trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu.

2.2 DOBRE ROZDANIE Karty dialogowe jako inspiracja i narzędzie wspierające proces terapii i rozwoju.

Profil uczestników: Osoby w szczególny sposób zajmujące się pomaganiem: psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy.

Cel i zakres treści: Karty dialogowe to niezwykłe narzędzie łączące w sobie wartość m.in. diagnostycznych metod projekcyjnych, psychorysunku, metafory czy gry. Wieloznaczna symbolika otwiera ich użytkownika na doświadczanie siebie w sposób bezpieczny i kreatywny zarazem. Warsztaty poświęcone są poszerzaniu umiejętności twórczego wykorzystania kart dialogowych w procesie terapeutycznym i diagnostycznym. Warsztaty dają także okazję do niezwykłej wędrówki w świat własnych przeżyć, pragnień i twórczej siły.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Poznanie kart dialogowych i możliwości ich wykorzystania w procesie pomagania, w kontakcie indywidualnym, w pracy z traumą, w kontakcie grupowym.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Magdalena Szutarska trener I stopnia, Marcin Adamski.

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu.

2.3 DZIECKO TRUDNE – JAK POMÓC MU FUNKCJONOWAĆ W GRUPIE?

2.4 JAK ZORGANIZOWAĆ I PROWADZIĆ ZEBRANIA Z RODZICAMI.

Profil uczestników: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych.

Cel i zakres treści: Nabycie i doskonalenie umiejętności prowadzenia ciekawych, aktywizujących rodziców spotkań. W programie: rodzaje kontaktów z rodzicami i ich funkcje, zasady pierwszego kontaktu z rodzicami, organizacja zebrania, cechy owocnego spotkania.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Poznanie  przyczyn negatywnego nastawienia rodziców wobec zebrań, recepty na dobrą współpracę. Poznanie technik i umiejętności przydatnych  podczas kontaktów z rodzicami.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Renata Kownacka trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Bogatyni.

2.5 JA TU RZĄDZĘ – AGRESJA. Część I Strategie przeciwdziałania agresji w szkole

Profil uczestników: Osoby pracujące w placówkach oświatowych i wychowawczych, studenci pedagogiki, psychologii, socjologii, ci którzy dostrzegają problem agresji i szukają sposobów na podniesienie własnych kompetencji w eliminowaniu i przeciwdziałaniu zjawisku agresji.

Cel i zakres treści: Rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zachowań agresywnych, umiejętności kontrolowania złości, kompetencje skutecznej pracy z uczniem (wychowankiem) agresywnym.

Korzyści dla uczestników i placówki: Nabycie umiejętności tworzenia i doskonalenie strategii przeciwdziałania agresji w szkole, zdobycie konkretnych narzędzi obniżania zachowań agresywnych, pozyskanie scenariuszy zajęć dotyczących agresji (możliwość wykorzystania podczas: godzin wychowawczych, spotkań z rodzicami i wychowankami w formie warsztatowej, posiedzeń rady pedagogicznej).

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Joanna Sieklucka trener II stopnia, Agnieszka Szajda.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

2.6 JA TU RZĄDZĘ – AGRESJA. Część II Nabywanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze złością i agresją

Profil uczestników: Osoby pracujące w placówkach oświatowych i wychowawczych, studenci pedagogiki, psychologii, socjologii. Ci którzy dostrzegają problem agresji i szukają sposobów na podniesienie własnych kompetencji w eliminowaniu i przeciwdziałaniu zjawisku agresji.

Cel i zakres treści: Rozwój umiejętności radzenia sobie z emocjami własnymi oraz innych osób, przezwyciężania złości, odprężania się i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Korzyści dla uczestników i placówki: Nabycie i doskonalenie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze złością i agresją, poznanie mechanizmów funkcjonowania w życiu codziennym, zabezpieczających przed eskalacją zachowań agresywnych.

Uwagi organizacyjne: wymagane przyniesienie koca lub karimaty.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Joanna Sieklucka trener II stopnia, Agnieszka Szajda.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

2.7 KREATYWNE SPOTKANIA Z RODZICAMI

Profil uczestników: Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, studenci, a także rodzice dzieci każdej grupy wiekowej.

Cel i zakres treści: Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z zasadami, metodami i formami efektywnej współpracy z rodzicami. Jest to propozycja wykorzystania metod i aktywnych dyskusji na spotkaniach z rodzicami. Warsztaty mogą być inspiracją dla nauczycieli, wychowawców do zainicjowania sytuacji zastanowienia się wspólnie z rodzicami nad dzieckiem, jego potrzebami i możliwościami, a także próbą rozważenia problemów, z jakimi spotykają się rodzice i nauczyciele. Metody prezentowane na warsztatach pobudzają uczestników do refleksji nad sobą, swoimi metodami wychowawczymi, są próbą poszukania rozwiązań trudnych sytuacji z udziałem rodziców.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Uczestnik uświadamia sobie rolę dobrej współpracy z rodzicami w pracy wychowawczej, potrafi rozpoznawać problemy, zna proste metody zbierania oczekiwań od rodziców, zna przykłady dobrych praktyk w organizacji spotkań z rodzicami.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Małgorzata Borowska trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.

2.8 KREATYWNE ZNACZENIE ZABAWY W PRACY PEDAGOGICZNEJ

Profil uczestników: Nauczyciele, pedagodzy, animatorzy pracujący z grupami dzieci i grupami wielopokoleniowymi poszukujący atrakcyjnych i twórczych metod pracy.

Cel i zakres treści: Rozwijanie umiejętności budzenia kreatywnej postawy uczestników działań, zastosowania muzyki i plastyki w pracy pedagogicznej, wyciągania autonomicznych wniosków związanych z własnym funkcjonowaniem w grupie. Wykorzystanie różnorodnych form aktywności i środków wyrazu w pracy nauczyciela – animatora.

Korzyści dla uczestników i placówki: Poznanie teoretycznych podstaw dotyczących twórczej roli animatora i zabawy w pobudzaniu aktywności, nabycie i doskonalenie umiejętności zastosowania kreatywnych zabaw w pracy pedagogicznej, poznanie konkretnych przykładów muzycznych i plastycznych do zastosowania podczas zajęć pedagogicznych, nabycie umiejętności skutecznego kierowania w przygotowaniu imprez i wydarzeń szkolnych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Zdzisław Hofman, Małgorzata Marcinkowska.

Realizator:  Oddział KLANZY w Poznaniu, Koło KLANZY w Bydgoszczy.

2.9 SKUTECZNE INTERWENCJE W ROZWIĄZYWANIU MAŁYCH I DUŻYCH PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM PEDAGOGIKI SYSTEMOWEJ

Profil uczestników: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, rodzice, uczniowie klas maturalnych, studenci pedagogiki, psychologii, socjologii. Osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji z wykorzystaniem pedagogiki systemowej.

Cel i zakres treści: Rozwój umiejętności analizy sytuacji problemowej, rozwiązywania problemów wychowawczych z wykorzystaniem myślenia systemowego. Wprowadzenie podstaw pedagogiki systemowej.

Korzyści dla uczestników i placówki: Poznanie podstawowych pojęć obszaru pedagogiki systemowej (tj. definicja systemu, genogram, definicja doradcy systemowego), poznanie metody ustawienia systemowego, nabycie i doskonalenie umiejętności skutecznej interwencji w rozwiązywaniu problemów, zdobycie konkretnych metod i narzędzi skutecznych w rozwiązywaniu problemów rodzących się w życiu klasy, szkoły i placówki oświatowej.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Joanna Sieklucka trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

2.10 PEDAGOGIKA ZABAWY W SOCJOTERAPII

Profil uczestników: Pracownicy i wolontariusze placówek opiekuńczo – wychowawczych, świetlic terapeutycznych, wychowawcy, socjoterapeuci.

Cel i zakres treści: Warsztaty stanowią bogactwo metod i form mających zastosowanie w pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami, mających trudności z adaptacją społeczną i radzeniem sobie w grupie rówieśniczej.

Zawierają teoretyczne podstawy założeń socjoterapii i pedagogiki zabawy oraz praktyczne umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć grupowych z wykorzystaniem różnych zabaw.

Warsztaty ukazują również ważną rolę metody kontraktu grupowego i informacji zwrotnej w procesie grupowym. Skłaniają do refleksji nad wychowankiem i podopiecznym od strony jego odczuć i doznań.

Pokazują też zastosowanie kart dialogowych, chusty animacyjnej oraz tańców integracyjnych w zajęciach socjoterapeutycznych.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Znajomość podstawowych założeń i zasad pedagogiki zabawy oraz umiejętność ich zastosowania w budowaniu scenariuszy zajęć z elementami socjoterapii, uatrakcyjnienie (wzbogacenie) dotychczasowego warsztatu pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej.

Optymalny czas trwania – 30 godzin dydaktycznych.

Autorki: Anna Aleksiejczuk trener I stopnia, Małgorzata Borowska trener II stopnia, Urszula Wojciechowska, Dorota Moskwa.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.

2.11 POSŁUCHAJ CZY UMIESZ MÓWIĆ, POWIEDZ CZY UMIESZ SŁUCHAĆ czyli jak komunikować się efektywniej

Profil uczestników: Nauczyciele każdego poziomu kształcenia, wychowawcy, animatorzy kultury, pracownicy świetlic i placówek edukacji pozaszkolnej, studenci, osoby pragnące porozumiewać się skuteczniej.

Cel i zakres treści: Polepszenie komunikacji w sytuacjach osobistych i społecznych. Odkrycie własnych nawyków komunikacyjnych. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami komunikacji. Ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania. Analiza i ćwiczenie dawania pełnych komunikatów.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Uczestnicy w trakcie warsztatu, odkryją własne nawyki komunikacyjne, poznają zasady i reguły skutecznej komunikacji, nauczą porozumiewać się efektywniej w sytuacjach osobistych, społecznych i zawodowych. Zajęcia mogą wpłynąć na poprawę relacji panujących w zespole.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Agata Wilk trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Warszawie.

2.12 ŚMIECHOTERAPIA W SZKOLE

Profil uczestników: Nauczyciele szkół podstawowych (klas I–VI), wychowawcy świetlic, pedagodzy szkolni, osoby pracujące w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, animatorzy kultury, studenci.

Cel i zakres treści: Uczestnicy zajęć poznają śmiechoterapię jako jeden ze sposobów radzenia sobie ze stresem, dostrzegają znaczenie uśmiechu i śmiechu w swoim życiu (wiedzą, że śmiech wpływa na zdrowie, samopoczucie, relacje z innymi, uaktywnia pozytywne myślenie, a tym samym kreatywne podejście do życia), dobrze się bawią, relaksują, odprężają podczas zajęć w KLANZIE; Uczestnicy warsztatu poznają ćwiczenia i zabawy zainspirowane śmiechoterapią: potrafią przeprowadzić poznane ćwiczenia z jogi śmiechu; Uczestnicy poznają wiadomości na temat śmiechoterapii: definicje  gelotologii, jej zastosowania, wpływu śmiechu na zdrowie człowieka,  prekursorów śmiechoterapii, znaczenie śmiechu w pedagogice, jogi śmiechu, itp.;

Korzyści dla uczestnika i placówki: Uczestnicy zajęć znają: ćwiczenia i zabawy rozluźniające i integrujące grupę (około 5); gry i zabawy do wykorzystania w grupie uczniów trudnych: nieśmiałych, agresywnych, konfliktowych (około 5); ćwiczenia z jogi śmiechu (około 10);

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Dorota Gał trener I stopnia.

Realizator: Koło  KLANZY w Lublinie.

2.13 UCZEŃ TRUDNY – JAK WSPIERAĆ JEGO AKTYWNOŚĆ SZKOLNĄ

Profil uczestników: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy poszukują metod skutecznego udzielania wsparcia i rozwijania motywacji uczniów zagrożonych wykluczeniem.

Cel i zakres treści: Rozwijanie umiejętności kreowania pozytywnych interakcji w grupie, budzenia wzajemnego zaufania i wsparcia emocjonalnego, umiejętności udzielania informacji zwrotnej, budzenia pozytywnych relacji w grupie i właściwej komu­nikacji, rozpoznawania potrzeb, ujawniania wartości.

Korzyści dla uczestników i placówki: Nabycie i doskonalenie umiejętności wspierania aktywności szkolnej ucznia, poznanie istoty procesów motywacyjnych oraz współczesnych teorii motywacji, poznanie znaczenia właściwej samooceny, uświadomienie wspierającej roli oceny i jej znaczenia jako informacji zwrotnej, poznanie procesów decyzyjnych, cyklu myślowego, „błędnego koła”, rozwój uważności pedagogicznej.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Zdzisław Hofman.

Realizator: Koło KLANZY w Lublinie, Koło KLANZY w Szczecinie.

2.14 ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Profil uczestników: Pedagodzy wszystkich typów szkół, wychowawcy świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych

Cel i zakres treści: Celem warsztatu jest pokazanie metod pozwalających lepiej poznać grupę, klasę
i procesy w niej zachodzące w czasie zajęć, działań edukacyjnych. Metody ułatwiają zrozumienie trudnych zachowań dzieci i młodzieży, poznanie  ich stanów emocjonalnych i uczuć, mających istotny wpływ na kształtowanie się poczucia własnej wartości, godności i poczucia bezpieczeństwa.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Wyposażenie uczestników w  środki psychologiczne do  diagnozowania na potrzeby klasy, grupy z wykorzystaniem kart dialogowych, technik plastycznych w celu udzielenia pomocy uczniom/wychowankom poszukującym własnej drogi rozwoju społecznego, osobistego lub zawodowego.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Julita Błońska-Charchut trener II stopnia.

Realizator: Koło KLANZY w Tychach.

2.15 ŻEBY NAM SIĘ CHCIAŁO CHCIEĆ - PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO W PRACY WYCHOWAWCZEJ

Profil uczestników: Osoby pracujące z ludźmi, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy oraz  nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy świetlic i inni specjaliści (np. socjoterapeuci, trenerzy itp.)

Cel i zakres treści: Poznanie przyczyn powstawania wypalenia zawodowego, działania profilaktyczne oraz wypracowanie sposobów radzenia sobie ze stresem i zniechęceniem w pracy wychowawczej. Oprócz zagadnień merytorycznych szkolenie zawiera elementy metody Klanzy: ćwiczenia relaksujące, rozluźniające, budujące dobry nastrój uczestników oraz ruchowe zabawy integracyjne.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Uczestnik pozna  jakie są objawy i przebieg wypalenia zawodowego. Potrafi  rozpoznać u siebie wskaźniki związane z występowaniem nadmiernego stresu oraz zagrożeń wypaleniem zawodowym i  adekwatnie dobrać (do rozpoznanych u siebie wskaźników) sposoby działań profilaktycznych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorki: Agnieszka Kaczmarczyk trener II stopnia, Magdalena Szutarska trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu.

2.16 TYPOLOGIA STRUKTUR CHARAKTERÓW W PRACY Z UCZNIEM NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACJI ORAZ JEGO RODZICAMI

Profil uczestników: Nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni, (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum), pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlic szkolnych, socjoterapeutycznych i terapeuci warsztatów terapii zajęciowej

Cel i zakres treści: Nabycie wiedzy teoretycznej na temat typologii charakteru wg wybranych koncepcji: Lowena i Johnssona. Charakter osoby jest to zespół niezmiennych cech powiązanych ze sobą w jednolity system. Kształtuje się on od dzieciństwa pod wpływem oddziaływań środowiska społecznego i w wyniku własnej aktywności człowieka. Zagadnienia zawarte w treści warsztatu pomagają rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo. Poszerzają także świadomość nauczyciela, wychowawcy na temat komunikacji i relacji interpersonalnych z uczniem oraz jego rodzicami.

Zagadnienia wybrane na potrzeby warsztatu są pomocne w budowaniu programów wychowawczo-profilaktycznych na potrzeby placówek edukacyjnych.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Refleksja i autodiagnoza dotycząca własnych zasobów i ograniczeń w kontakcie w uczniem.
Zdobycie wiedzy oraz poszerzenie kompetencji usprawniających relacje w grupie uczniowskiej oraz w relacji nauczyciel/wychowawca – uczeń.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Justyna Popławska – trener I stopnia, psycholog, psychoterapeutka Gestalt, trener, coach

Realizator: Koło  KLANZY w Tychach

2.17 UCZEŃ, KLASA, SZKOŁA - UCZYMY SIĘ BAWIĄC

Profil uczestników: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy klas IV- VI, nauczyciele świetlicy.

Cel i zakres treści: W programie propozycje zabaw na dobry początek, na imiona, bliższe poznanie, metod aktywizujących i dyskusyjnych wokół tematów: dobra koleżanka/kolega, klasa, szkoła, reguły w klasie, wykluczenie (m.in.: dyskusja „Słoneczko”, „Składany ludzik”, „Rozprawa nad szkołą”, „Klasowa gra”, „Kolorowe polecenia”, „Komunikat JA”, „Procedura stopniowania reakcji”) oraz 18 zabaw ruchowych, rytmicznych, twórczych podnoszących nastrój w grupie
i integrujących klasę.

Zabawy na imiona są z warsztatów „METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ – WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ZABAWY” .

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik:

– poznaje metody na dobry początek, zabawy na imiona, bliższe poznanie, metody aktywizujące i dyskusyjne wokół tematów: dobra koleżanka/kolega, klasa, szkoła, reguły w klasie, wykluczenie,

– poznaje około 18 zabaw ruchowych, twórczych, rytmicznych podnoszących nastrój w grupie i integrujących klasę,

– nabywa umiejętność wykorzystywania pedagogiki zabawy na zajęciach lekcyjnych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Lucyna Bzowska, trener III stopnia, superwizor, autorka publikacji..

Realizator: Oddział  KLANZY w Bogatyni.

3. ANIMACJA GRUP OSÓB STARSZYCH I WIELOPOKOLENIOWYCH

3.1 DODAĆ ŻYCIA DO LAT – cykl warsztatów

Profil uczestników: Osoby pracujące z ludźmi starszymi, nauczyciele podejmujący problemy starzenia się i pomocy ludziom starszym w pracy wychowawczej z młodzieżą, młodzież angażująca się w pracę wolontariatu na rzecz osób starszych, studenci.

Cel i zakres treści: Rozwijanie umiejętności organizowania i prowadzenia grupy seniorów, dostrzegania kulturowej wartości starzejącego się społeczeństwa, wykorzystanie wspomnień i doświadczeń w pracy z grupą, integracja, relaks, współpraca w grupie, wspólna zabawa, rozmowy, działania w grupach wielopokoleniowych,  pracy z seniorami w domach opieki dla osób starszych.

Rozwój umiejętności prowadzenia imprez typu jubileusz, imieniny, zabawa noworoczna itp. z wykorzystaniem metod ułatwiających integrację oraz aktywność wszystkich uczestników, stosowanie tańców dla seniorów, wykorzystanie informacji zwrotnej.

Korzyści dla uczestników i placówki: Nabycie i doskonalenie umiejętności integracji grup wielopokoleniowych, nabycie pakietu metod pedagogiki zabawy do zastosowania podczas spotkania pokoleń.

Poznanie metod ułatwiających zainteresowanie młodzieży potrzebami ludzi starszych, nabycie i doskonalenie umiejętności integrowania pokoleń, budowania i podtrzymywania relacji.

Publikacja:Zofia Zaorska Dodać życia do lat Materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności osób starszych i grup wielopokoleniowych (książka i płyta CD)

NOWA JAKOŚĆ DŁUGIEGO ŻYCIA – 15 godz. dydaktycznych,                                                         METODY INTEGRACJI POKOLEŃ – UCZYMY SIĘ , BAWIMY I DZIAŁAMY WSPÓLNIE – 15 godz., SPOTKANIA W MAŁYCH I DUŻYCH GRUPACH Z UDZIAŁEM OSÓB STARSZYCH – 15 godz., DZIAŁANIE TWÓRCZE JAKO METODA AKTYWIZACJI SENIORÓW – 15 godz.PLANOWANIE DZIAŁAŃ W ŚRODOWISKU LOKALNYM NA RZECZ OSÓB STARSZYCH – 15 godz WYKORZYSTANIE  METOD AKTYWIZACJI GRUPY Z OSOBAMI STARSZYMI – SEMINARIUM   – 15 godz

Optymalny czas trwania – 60 godzin dydaktycznych.

Autorki: dr Zofia Zaorska trener III stopnia, Małgorzata Borowska trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Białymstoku, Lublinie, Krakowie, Warszawie.

3.2 TANECZNE DOZNANIA ŁĄCZĄCE POKOLENIA cz. I i II

Profil uczestników: Nauczyciele przedszkoli i szkół, świetlic, osoby pracujące z ludźmi starszymi, młodzież angażująca się w pracę wolontariatu na rzecz osób starszych, studenci.

Cel i zakres treści: Rozwój postawy twórczej, koordynacji i sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, kształtowanie wrażliwości estetycznej, tworzenie dyskotekowych form tanecznych dla każdego wieku, wykonywanie prostych przyborów tanecznych, W trakcie I części nauka 12 układów tanecznych, w II części 8 układów.

Korzyści dla uczestników i placówki: Aktywizacja grupy wielopokoleniowych, tworzenie relacji i budowanie kontaktów, umiejętność wspomagania harmonijnego rozwoju, relaksu, wzmagania kondycji, kształtowanie w prosty sposób twórczej postawy, wyrażającej się w kreatywności i zamiłowaniu do muzyki i tańca.

Optymalny czas trwania cz. I – 15 godzin dydaktycznych, cz. II – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Małgorzata Sikora – trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Poznaniu.

3.3 TANECZNA GRATKA DLA WNUCZKA I DZIADKA. ZABAWY, TAŃCE, SCENARIUSZE DLA MAŁYCH I WIĘKSZYCH

Profil uczestników: Nauczyciele starszych grup przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej, organizatorzy czasu wolnego  i animatorzy grup wielopokoleniowych, wszyscy zainteresowani tematyką.

Cel i zakres treści: W programie znajdują się propozycje jednego lub dwóch wybranych scenariuszy imprez integracyjnych dla małych i dużych grup wielopokoleniowych do wykorzystania podczas spotkań otwartych oraz imprez okolicznościowych w przedszkolu i szkole (wybór scena- riusza uwarunkowany będzie aktualną porą roku i liczbą godzin warsztatowych). Kanwę scenariuszy stanowią tańce, zabawy muzyczno-ruchowe i pląsy.  W programie pomysły na zabawy plastyczne, muzyczno-rytmiczne, integracyjne, metody rozwijania twórczego myślenia, a całość będzie przebiegać w konwencji fabularyzowanej podróży po niezwykłej krainie.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Uczestnicy wzbogacą swój warsztat pracy o metody, pomysły, zabawy i ćwiczenia rozwijające postawę twórczą. Poznają sposoby i zasady organizowania spotkań integracyjnych, również o charakterze wielopokoleniowym.

Publikacja: Taneczna gratka dla wnuczka i dziadka (książka i płyta CD)

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorki: Ewa Sokolińska trener II stopnia, Katarzyna Dorota Zawojska-Dominiak trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.

3.4 TAŃCE DLA KAŻDEGO WIEKU

Profil uczestników: Nauczyciele, animatorzy, instruktorzy tańca, pracownicy placówek edukacji pozaszkolnej, Domów Seniora i Domów Kultury.

Cel i zakres treści: Warsztaty rozwijają umiejętności zastosowania prostych i ciekawych rozwiązań choreograficznych pozwalających na naukę poznanych tańców integracyjnych również w grupach wielopokoleniowych.

Warsztaty zawierają tańce i zabawy do muzyki tradycyjnej, popularnej, dyskotekowej.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Uczestnik warsztatów pozna metody nauczania tańców integracyjnych , wzbogaci warsztat pracy o nowe propozycje tańców i zabaw; uświadomi sobie, rolę tańca jako skutecznego środka w edukacji, wychowaniu, terapii, animacji kulturowej i rozrywce.

Wykształci umiejętność stosowania prostych rozwiązań choreograficznych pozwalających na naukę   poznanych tańców integracyjnych w grupach wielopokoleniowych

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Publikacja Tańce dla każdego wieku (książka i płyta CD).

Autor: Leszek Gęca trener II stopnia.

Realizator: Koło KLANZY w Lublinie.

3.5 MAŁY Z DUŻYM CZYLI KOLOROWE I TANECZNE POMYSŁY NA DNI OTWARTE DLA DZIECI I RODZICÓW

Profil uczestników: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, placówek specjalnych i integracyjnych, wychowawcy świetlic, studenci kierunków pedagogicznych.
Cel i zakres treści:

Rozwijanie własnych umiejętności w zakresie tańców integracyjnych, zabaw parateatralnych. prostych technik plastycznych, zabawy literackiej i quizu muzycznego. Sprowokowanie do własnej inwencji i twórczej aktywności. Praktyczne zastosowanie tańców i zabaw podczas uroczystości w placówkach oświatowych.

W programie formy aktywności na okolicznościowe zajęcia otwarte z rodzicami takie, jak: Święto Niepodległości, mikołajki, spotkanie wigilijne, dzień rodziny, oraz cykl tematyczny „Podróże po świecie”. Taniec, formy plastyczno – techniczne, scenka parateatralna, prosta forma literacka.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Poznanie nowych układów choreograficznych tańców integracyjnych w tym tańca z chustą animacyjną, zabawy parateatralnej, wytworów plastyczno – technicznych, quizu muzycznego i zabawy literackiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Anna Pokój, Piotr Pokój trenerzy I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

3.6 TAŃCZY MAŁY, TAŃCZY DUŻY, CZYLI TAŃCE I ZABAWY RUCHOWE DO ZNANYCH I MNIEJ ZNANYCH UTWORÓW DLA DZIECI I RODZICÓW

Profil uczestników: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły integracyjnej i specjalnej, wychowawcy świetlic, animatorzy grup wielopokoleniowych

Cel i zakres treści: Rozwijanie własnych umiejętności, w zakresie tańców integracyjnych. Praktyczne zastosowanie tańców w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

W programie układy taneczne do współczesnych utworów muzycznych z różnych stron świata, między innymi z: Afryki, Polski, Ukrainy, Korei, Brazylii, Francji. Zabawa matematyczno – ruchowa. Dwie prace plastyczno – techniczne. Praca grupowa. Układanie choreografii. Praca literacka „Indiańskie opowiadanie”. Dyskusja.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Poznanie nowych układów choreograficznych tańców integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Metody wprowadzania tańców w różnych grupach wiekowych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Anna Pokój, Piotr Pokój trenerzy I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

3.7 BAJKOWO – FILMOWO

Profil uczestników: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej. świetlic szkolnych i środowiskowych oraz osoby organizujące czas wolny dla dzieci i młodzieży. Wolontariusze pracujący z dziećmi i młodzieżą

Cel i zakres treści: Wzbudzanie zainteresowań sztuką. Kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności muzycznej i plastycznej. W programie kreatywne opracowanie tańców i zabaw do muzyki z musicali, filmów i bajek (np.: „Anastasia” , „Smerfy”, „Grease”, „Vabank”). Przedstawienie instrumentacji do muzyki z filmów ( partytury m.in. do „Poszukiwaczy zaginionej Arki”, „Piratów z Karaibów”, „River Kwai”). Działania uczestników warsztatów o charakterze ruchowym, intelektualnym, plastycznym (rekwizyty do zabaw).

Korzyści dla uczestnika i placówki: Rozwijanie wrażliwości muzycznej i estetycznej i możliwość przeniesienia zdobytych umiejętności do pracy z dziećmi. Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych i rozwijanie umiejętności posługiwania się partyturami w pracy z grupą. Poznanie nowych zabaw, tańców i partytur.

Optymalny czas trwania – 10 – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Marzenna Czachórska -Wtykło trener II stopnia, Anna Myślak trener I stopnia

Realizator: Koło  KLANZY w Łodzi.

3.8 ZRÓB TO SAM - PRACOWNIA PLASTYCZNA DLA DUŻYCH I MAŁYCH

Profil uczestników: Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, świetlic, katecheci, wychowawcy placówek integracyjnych, specjalnych, opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne, wykorzystujące w pracy działania plastyczne, organizatorzy czasu wolnego.

Cel i zakres treści: Rozwój własnych umiejętności, w zakresie twórczych działań plastycznych.

Poznanie oryginalnych technik plastycznych, inspirujących pomysłów i zabaw

o różnorodnej tematyce. Umiejętność organizowania sytuacji dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy związanych z wykorzystaniem poznanych metod plastycznych.

W programie techniki dekoracyjne na płaszczyźnie i przedmiotach  – zasady stosowania wybranych technik plastycznych i sposobów ich wykorzystania w wykonaniu prac na kiermasze, jako elementów dekoracji sali na uroczystości szkolne.

Papieroplastyka-formy płaskie i przestrzenne – nowe i oryginalne sposoby na zastosowanie znanych materiałów plastycznych (karton, papier, bibuła) oraz materiałów nietypowych ( warzywa, serwetki, pakuły itp.) Sztuka projektowania i organizowania własnego warsztatu pracy na potrzeby pracy z dziećmi, spotkań z rodzicami, dziadkami wychowanków.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Wykonanie: ponad 30 prac plastycznych z wykorzystaniem technik dekoracyjnych na płaszczyźnie i przedmiotach, własnych narzędzi do działań plastycznych. Nauka : 1 nowego tańca „Jesienny spacer”, wiązania balonów,  2 zabaw związanych  z nietypową animacją tekstu, jednej formy literackiej związanej z tworzeniem tekstu na określony temat. Nabycie nowej wiedzy związanej z tradycją i zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia . Nabycie umiejętności wykorzystywania znanych materiałów i narzędzi w nietypowy sposób. Podjęcie przez uczestników warsztatów samodzielnych prób tworzenia zabaw związanych z działalnością plastyczną.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Joanna Niedziałek trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

3.9 TANECZN ZABAWY Z CHUSTĄ

Autor: Ewa Piątkowska, Katarzyna Żelazna                                    Ilość godzin: 8 godz.

Program jest adresowany do nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego oraz osób pracujących z seniorami.

W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z nową choreografią do tańców  integracyjnych z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Ponadto uczestnicy poznają różnorodne zabawy integracyjne, zapoznają się ze metodyką pracy, poznają zabawy rytmiczne, wykonają proste rekwizyty, które można wykorzystać do tańców z chustą.

 

3.10 BALONOWE CUDA cz.1

Autor: Ewa Piątkowska, Katarzyna Żelazna                                    Ilość godzin: 5 godz.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które chcą poznać od podstaw sposoby modelowania balonów typu rurka. Uczestnicy zdobędą podstawowe umiejętności potrzebne do samodzielnego wykonania  prostych przedmiotów i zwierząt.

Umiejętności zdobyte na warsztatach pozwolą na wykorzystanie ich do tworzenia dekoracji. Pomocne będą w pracy z różnymi grupami. Rozwijają wyobraźnie przestrzenną, poprawiają koordynacje, zdolności manualne, rozwijają dużą i małą motorykę.

W programie szkolenia:

  1. Różnorodność zastosowań balonów
  2. Podstawy pompowania, wiązania i skręcania balonów
  3. Skręcanie prostych przedmiotów, zwierząt
  4. Porady praktyczne.
 

4. ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO

4.1 BALE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I…

Część 1,2,3,4,5

Profil uczestników: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji, animatorzy kultury, pracownicy świetlic i placówek edukacji pozaszkolnej, studenci, osoby poszukujące atrakcyjnych i niebanalnych form organizowania imprez z udziałem dzieci.

Cel i zakres treści: Rozwijanie umiejętności organizowania i prowadzenia zajęć tematycznych dla dzieci, związanych z imprezami okolicznościowymi, wynikającymi z kalendarza szkolnego, w oparciu o autorski materiał muzyczny, teksty piosenek i zabawy. W trakcie warsztatów prezentowane są zagadnienia z różnych dziedzin artystycznych takich jak: muzyka – rozwijanie umiejętność doboru utworów, śpiew, interpretacja, teatr – elementy gry aktorskiej – recytacja, ruch sceniczny, taniec – interpretacja ruchowa utworu muzycznego połączona z doborem odpowiednich technik tanecznych, plastyka – tworzenie scenografii, wykonywanie rekwizytów.

Korzyści dla uczestników i placówki: Poznanie atrakcyjnych form organizowania zabaw fabularyzowanych, nabycie umiejętności organizowania i prowadzenia imprez grupowych, nabycie i doskonalenie umiejętności wdrażania dzieci do zabaw okolicznościowych,zdobycie i wykorzystanie gotowych pomysłów na imprezy przedszkolne, szkolne i środowiskowe, poznanie polskich obrzędów i tradycji z możliwością realizacji w różnych warunkach.

Optymalny czas trwania każdej części – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Leszek Gęca trener II stopnia, Ewa Gęca trener I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

Część 1
W programie:
zabawy na powitanie i zapoznanie,
ANDRZEJKI – impreza integracyjna, tradycje i zwyczaje ludowe,
BOŻE NARODZENIE – impreza integracyjna, tradycje i zwyczaje ludowe,
BAL U WRÓŻKI – tańce, zabawy i piosenki,
PO KOLĘDZIE – scenka rodzajowa, tradycje i zwyczaje ludowe.

Część 2
W programie:
POŻEGNANIE ZIMY I POWITANIE WIOSNY – widowisko obrzędowe,
WIELKANOC – spotkanie integracyjne, tradycje i zwyczaje ludowe,
BAL WIOSNY – tańce, zabawy i piosenki,
PIKNIK „PIERWSZA KLASA” – impreza integracyjna.

Część 3
W programie:
SOBÓTKI – widowisko obrzędowe, tradycje, zwyczaje ludowe,
BAL U KAPITANA – tańce, zabawy i piosenki,
POCIĄG –zabawa fabularyzowana, np.: na zakończenie roku szkolnego i …,
GDY ŚWIECI SŁOŃCE, GDY PADA DESZCZ – gry i zabawy na wakacje i… .

Część 4
W programie:
MIKOŁAJKI – impreza integracyjna, fabularyzowana,
DZIEŃ MAMY I TATY,
DZIEŃ BABCI I DZIADKA,
PODRÓŻ DO EKOLĄDU – bajka ekologiczna.

Część 5
W programie:
PODRÓŻ PO UŚMIECH – fabularyzowane widowisko muzyczno-taneczne,
BAL U KRASNALI – tańce, zabawy i piosenki,
WIELKANOCNE KOGUTKI – tradycje i zwyczaje ludowe,
WITAJ PRZEDSZKOLAKU, WITAJ UCZNIU! – impreza fabularyzowana, mająca charakter ślubowania.

4.2 FIKANIE BRYKANIE NA PRZEDSZKOLNYM DYWANIE

Profil uczestników: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pracownicy świetlic pracujący z młodszymi dziećmi, studenci.

Cel i zakres treści: Warsztaty pomogą nauczycielom w zorganizowaniu grupy i skutecznym działaniu. Uczestnicy zapoznają się z nowymi rozwiązaniami metody KLANZY w zabawach z dziećmi, tj. komunikowaniu się poprzez ekspresję: ruchową, plastyczną, muzyczną oraz inne środki wyrazu. Program warsztatów w nietradycyjny sposób pokazuje, jak rozwijać potencjał rozwojowy dzieci i przełamywać blokady wychowanków w zabawach.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Dostarczenie uczestnikom pomysłów na dobrą zabawę w obszarze edukacji muzycznej, plastycznej, matematycznej, twórczej z dziećmi.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Agnieszka Bąbczyńska trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku (warsztaty realizowane tylko na terenie Podlasia).

4.3 IMPREZY I URODZINKI DLA KLASY, GRUPY, CHŁOPCA I DZIEWCZYNKI. Czyli jak zorganizować atrakcyjną imprezę okolicznościową z udziałem dzieci

Profil uczestników: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji, nauczyciele świetlic, instruktorzy tańca, nauczyciele edukacji pozaszkolnej, rodzice, studenci, animatorzy, organizatorzy czasu wolnego i imprez okolicznościowych z udziałem dzieci, rodzin i grup.

Cel i zakres treści: Rozwijanie umiejętności animowania grup, organizowania imprez okolicznościowych typu pasowanie na ucznia, klasowe urodziny, czy festyn, wykonania prostych dekoracji i rekwizytów, organizowania zabaw fabularyzowanych, zastosowania tańców integracyjnych o różnym stopniu trudności, wykorzystania zabaw muzycznych z tekstem i ruchem, zabaw o charakterze edukacyjnym.

Korzyści dla uczestników i placówki: Nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w edukacji, poznanie skutecznych i atrakcyjnych metod organizowania spotkań okolicznościowych dla dzieci, poznanie zabaw fabularyzowanych gotowych do realizacji w grupie podopiecznych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Małgorzata Miechowska-Malinowska – trener II stopnia, Anna Rodziewicz – trener II stopnia, Małgorzata Kusyk.

Realizator: Oddział KLANZY w Gdyni, Koło KLANZY w Olsztynie.

4.4 JAK ZORGANIZOWAĆ IMPREZĘ DLA DUŻEJ GRUPY

Profil uczestników: Pracownicy domów kultury, placówek oświatowych i wychowawczych, studenci, animatorzy i trenerzy.

Cel i zakres treści: Rozwijanie umiejętności animowania grup, przeprowadzania zabaw fabularyzowanych, prezentacji i przygotowania do organizacji imprezy plenerowej, trening podejmowania działań zespołowych.

Korzyści dla uczestników i placówki: Nabycie i doskonalenie umiejętności organizowana przedsięwzięć dla dużej grupy, wykształcenie umiejętności zainteresowania podopiecznych zabawą fabularyzowaną, poznanie gotowych scenariuszy zabaw i imprez fabularyzowanych, wykorzystanie metody „impreza na hasło”, wzmocnienie umiejętności pracy zespołowej i angażowania do aktywności.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Zofia Zaorska  trener III stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie, Oddział KLANZY w Białymstoku, Oddział KLANZY w Gdyni, Oddział KLANZY w Warszawie, Oddział KLANZY we Wrocławiu.

4.5 METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ – WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ZABAWY – (dawniej Kurs wstępny z pedagogiki zabawy)

Profil uczestników: Nauczyciele przedszkoli i wczesnej edukacji, nauczyciele świetlic, organizatorzy czasu wolnego, studenci pedagogiki, animatorzy, osoby zainteresowane poznaniem podstaw pedagogiki zabawy i metody KLANZY.

Cel i zakres treści: Rozwijanie umiejętności organizacji sytuacji początkowych w grupie, prowadzenia dyskusji, prowadzenia zabaw integracyjnych, ruchowych, muzycznych, organizowania imprezy dla dużej grupy, zabaw z chustą, pozyskiwania informacji zwrotnej.

Korzyści dla uczestników i placówki: Poznanie zasad i podstaw pedagogiki zabawy oraz założeń metody KLANZY, nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w grupie, poznanie skutecznych metod aktywizacji i integracji grupy, wymiany doświadczeń oraz zbierania informacji zwrotnej.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Zofia Zaorska  trener III stopnia.

Realizator: struktury KLANZY w Białymstoku, Bogatyni, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

4.6 POZNAWAĆ PRZYRODĘ I CIESZYĆ SIĘ RUCHEM

Profil uczestników: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji, osoby wykorzystujące w pracy atrakcyjność, piękno i bezpośrednie kontakty z przyrodą, studenci, wszyscy którzy interesują się edukacją ekologiczną.

Cel i zakres treści: Rozwój umiejętności organizowania wycieczek plenerowych, zabaw pogłębiających kontakt człowieka z przyrodą, stosowania zabaw integracyjnych, aktywizujących i ruchowych w plenerze, wykorzystania technik plastycznych i audiowizualnych, rozwijania postaw troskliwych opiekunów i miłośników przyrody wśród dzieci.

Korzyści dla uczestników i placówki: Nabycie umiejętności i doskonalenie stosowania metod pedagogiki zabawy w pogłębianiu kontaktu z przyrodą,poznanie metod skutecznej integracji i aktywizacji grupy, inspirowanie do twórczych poszukiwań w zakresie działań proekologicznych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Zofia Zaorska trener III stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie, Oddział KLANZY we Wrocławiu i Koło KLANZY w Bydgoszczy.

4.7 KALEJDOSKOP POMYSŁÓW – aktywne metody w pracy z dziećmi

Profil uczestników: Nauczyciele edukacji przedszkolnej, kształcenia zintegrowanego, animatorzy kultury, pracownicy świetlic i placówek edukacji pozaszkolnej, studenci.

Cel i zakres treści: Rozwinięcie umiejętności zastosowania prostych, ciekawych metod organizowania  czasu wolnego dzieci. W programie: zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem prostych rekwizytów: gazety, chusteczki,  balony, sznurek,  aktywne słuchanie muzyki, działania plastyczne – płaskie origami, frottage, malowanie „mokre na mokrym”, ”klajstrem                                         malowane”, mandale, pomysły na  proste prezenty,    zabawy relaksacyjne,  zabawy typu „Czy można wierzyć oczom?”, zabawy z chustą i tunelem, proste tańce integracyjne.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Poznanie konkretnych metod integracyjnych,  nabycie umiejętności zastosowania prostych i łatwo dostępnych rekwizytów   w pracy  z dziećmi. Nabycie umiejętności tworzenia prostych układów choreograficznych.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorki: Krystyna Rey trener I stopnia, Teresa Starzec trener I stopnia,  Ewa Radzik.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

4.8 STARE I NOWE ZABAWY PODWÓRKOWE

Profil uczestników: Nauczyciele świetlic, organizatorzy czasu wolnego, wychowawcy kolonijni, nauczyciele wychowania fizycznego i kształcenia zintegrowanego, studenci.

Cel i zakres treści: Rozwój umiejętności integrowania grupy, zastosowania metod podnoszących energię w grupie, ćwiczenia refleksu i koncen­tracji, rozwijania wyobraźni, prowadzenia zabaw fabularyzowanych, działania przy muzyce.

Korzyści dla uczestników i placówki: Nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w grupie, poznanie interesujących zabaw i metod rozwijających wyobraźnię, koncentrację i refleks, poznanie zabaw fabularyzowanych gotowych do realizacji w grupie, wzbogacenie warsztatu nauczyciela i wychowawcy o atrakcyjne formy organizacji czasu wolnego, wspomagające działania wychowawcze.

Publikacja: Ewa Noga Anna Wasilak Stare i nowe zabawy podwórkowe (książka)

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Ewa Noga trener II stopnia, Anna Wasilak trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

4.9 ŚWIAT GAZET I NIE TYLKO

Profil uczestników: Nauczyciele, bibliotekarze, animatorzy, katecheci, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizatorzy czasu wolnego, studenci.

Cel i zakres treści: Rozwój umiejętności integrowania grupy, zastosowania metod podnoszących energię w grupie, ćwiczenia refleksu i koncen­tracji, rozwijania wyobraźni twórczej, prowadzenia zabaw fabularyzowanych, działania przy muzyce.

Korzyści dla uczestników i placówki: Nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w pracy z grupą, nabycie umiejętności tworzenia przyjaznej atmosfery w grupie, dostarczenie niekonwencjonalnych pomysłów na realizację interesujących zajęć, dostarczenie prostych metod rozwoju postaw twórczych i stymulacji wyobraźni, ekspresji twórczej opartej o prosty i dostępny materiał.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: dr Krystyna Dachtera trener II stopnia, Irena Kalinowska trener II stopnia,
Anna Sorsa trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY we Wrocławiu.

4.10 TEATR JAKO INTEGRACJA SZTUK cz. I Elementarz reżysera cz. II Proste techniki teatralne

Profil uczestników: Nauczyciele przedmiotów artystycznych, instruktorzy teatralni, animatorzy kultury, organizatorzy czasu wolnego, studenci.

Cel i zakres treści: Rozwój umiejętności pracy z grupą teatralną, zorganizowania spektaklu teatralnego, wykonywania i ożywiania lalek, zastosowania prostych technik teatralnych.

Korzyści dla uczestników i placówki: Nabycie i doskonalenie umiejętności pracy z grupą teatralną, poznanie technik wykorzystania nietypowych materiałów do projektowania rekwizytów teatralnych, nabycie umiejętności projektowania spektaklu, rozwój wyobraźni i postaw twórczych, nabycie doświadczenia w zakresie wykorzystania działań teatralnych w edukacji i wychowaniu.

Optymalny czas trwania – cz I 25 godzin dydaktycznych, cz II 20 godz. dydaktycznych. Program warsztatów może być realizowany w wymiarze 5 godz. dydaktycznych: ZAPRASZAMY DO TEATRU, OD POMYSŁU DO PREMIERY, LALKI NASZEGO TEATRU, TEATR ŚWIATŁA I CIENIA, WYOBRAŹ SOBIE…

Autor: Maria Budzyńska  trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY we Wrocławiu.

4.11 METODY AKTYWIZUJĄCE W ŚWIETLICY

Profil uczestników: Nauczyciele wczesnej edukacji, nauczyciele świetlic.

Cel i zakres treści: Warsztaty rozwijają umiejętność stosowania metod aktywizujących w świetlicy – integrujących grupę, w programie: zabawy muzyczne, tańce integracyjne, zabawy z chustą, proste techniki plastyczne, zabawy fabularyzowane.

Korzyści dla uczestników i placówki: Nabycie i doskonalenie umiejętności pracy z grupą, radość z ruchu i wspólnego działania – poczucie wspólnoty, wzbogacenie warsztatu metodycznego uczestników, poznanie nowych metod oraz nowych wersji starych zabaw.

Optymalny czas trwania – 15 lub 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Anna Wasilak trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

4.12 SŁOWA MALOWANE, CZYLI JAK GRAĆ W KARTY DIALOGOWE

Profil uczestników: Nauczyciele każdego poziomu kształcenia, wychowawcy, animatorzy kultury, pracownicy świetlic i placówek edukacji pozaszkolnej, studenci.

Cel i zakres treści: Program będzie obejmował następujące moduły: integracja grupy i działania twórcze, mające na celu gimnastykowanie umysłu, gra w karty wg wyznaczonych reguł podanych w instrukcjach, twórcze podejście do kart-czyli jak jeszcze można wykorzystać karty, działania własne uczestników. Zaprojektowane tak, aby rozwijać intuicję i wyobraźnię, prowokują do myślenia, rozwijają wyobraźnię. Pomagają grającym uświadomić sobie własną wartość i ułatwiają integrację społeczną. Wspomagają wzajemne komunikowanie się prowokując do wypowiedzi, ale również skłaniając do słuchania innych.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Poznanie  możliwości wykorzystania kart dialogowych; rozwijanie kreatywności uczestników; nabycie umiejętności swobodnego i twórczego  posługiwania się kartami dialogowymi w pracy z dziećmi i dorosłymi.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorki: Anna Michalska trener II stopnia, Agata Wilk trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Warszawie.

4.13 POPLĄSAJ, POBRYKAJ, POHASAJ PO ŁĄKACH, POLACH I LASACH

Profil uczestników: Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, pracownicy domów kultury, organizatorzy czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży.

Cel i zakres treści: Warsztaty są propozycją nauki nowych oraz uporządkowania metodycznego znanych już wcześniej metod, stanowią próbę pobudzenia do twórczego ich wykorzystania w plenerze, na wycieczce, „zielonej szkole” itp. Program w zakresie teoretycznym dostarcza wiedzy na temat organizacji przestrzeni, bezpieczeństwa grupy, kinezjologii, roli zabawy w życiu dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zabaw ruchowych i ruchowo-muzycznych. Jest praktyczną lekcją integracji grupy na różnych jej płaszczyznach oraz stymulacji ekspresji dziecka. W programie między innymi odmiana berka, zabawy o treściach ekologicznych, metody informacji zwrotnej, zabawy rozwijające koncentrację.

Korzyści dla uczestników i placówki: Uczestnik zna i potrafi dobrać odpowiednie do sytuacji i grupy zabawy plenerowe, potrafi przygotować przestrzeń do zabawy, potrafi odpowiednio moderować zabawę (dbając o odpowiednią dynamikę i twórczą inspirację) rozumie i stosuje zasady bezpieczeństwa, modyfikuje programy zajęć do potrzeb wiekowych i etapu rozwoju grupy.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Jarosław Jatel trener I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Białymstoku.

4.14 OD CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI WŁASNORĘCZNIE WYKONANE UPOMINKI- SZTUKA UŻYTKOWYCH NA ZAJĘCIACH W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE cz I i II

Profil uczestników: Nauczyciele klas 1-3, wychowawcy świetlic szkolnych, środowiskowych, nauczyciele pracujący w przedszkolach, studenci kierunków pedagogicznych, instruktorzy domów kultury.

Cel i zakres treści: Głównym założeniem programu warsztatów jest wspieranie twórczej postawy, rozwijanie zainteresowań, zdolności i wrażliwości nauczyciela, a dzięki niemu, młodego człowieka, poprzez działalność plastyczną oraz dostarczenie wiadomości ogólnych z zakresu sztuk plastycznych. W programie wykonanie 20 prezentów w następujących blokach: prezenty z darów natury, decoupage na szkle i podobraziu, prace z szablonów, ramki i obrazy, przyjęcie na filtrach, opakowania na prezenty, świeczniki i lampiony, kartki okolicznościowe.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Poznanie i stosowanie nowych technik plastycznych, umiejętność stworzenia „coś z niczego”, umiejętność gromadzenia materiałów potrzebnych do wykonania poszczególnych prac, rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni i twórczego myślenia, wzbogacenie umiejętności pracy z grupą, prawidłowo eksponowanie, oprawianie, zabezpieczanie przed zniszczeniem wykonaną przez siebie pracę.

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorki: Iwona Wierzbicka trener I stopnia,  Irena Łęczycka.

Realizator: Koło KLANZY w Szczecinie.

4.15 TANECZNA GRATKA DLA WNUCZKA I DZIADKA. ZABAWY, TAŃCE, SCENARIUSZE DLA MAŁYCH I WIĘKSZYCH

Profil uczestników: Nauczyciele starszych grup przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej, organizatorzy czasu wolnego  i animatorzy grup wielopokoleniowych, wszyscy zainteresowani tematyką.

Cel i zakres treści: W programie znajdują się propozycje jednego lub dwóch wybranych scenariuszy imprez integracyjnych dla małych i dużych grup wielopokoleniowych do wykorzystania podczas spotkań otwartych oraz imprez okolicznościowych w przedszkolu i szkole (wybór scena- riusza uwarunkowany będzie aktualną porą roku i liczbą godzin warsztatowych). Kanwę scenariuszy stanowią tańce, zabawy muzyczno-ruchowe i pląsy.  W programie pomysły na zabawy plastyczne, muzyczno-rytmiczne, integracyjne, metody rozwijania twórczego myślenia, a całość będzie przebiegać w konwencji fabularyzowanej podróży po niezwykłej krainie.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Uczestnicy wzbogacą swój warsztat pracy o metody, pomysły, zabawy i ćwiczenia rozwijające postawę twórczą. Poznają sposoby i zasady organizowania spotkań integracyjnych, również o charakterze wielopokoleniowym.

Publikacja: Taneczna gratka dla wnuczka i dziadka (książka i płyta CD)

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorki: Ewa Sokolińska trener II stopnia, Katarzyna Dorota Zawojska-Dominiak trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.

4.16 TAŃCZYMY, ŚPIEWAMY I BAWIMY SIĘ RAZEM - ZABAWA Z FABUŁĄ w EDUKACJI

Profil uczestników: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji  wczesnoszkolnej, a także wychowawcy świetlic, organizatorzy czasu wolnego, pracownicy domu kultury, studenci.

Cel i zakres treści: W formie zabawowej uczestnicy wykonują zadania z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej, artystycznej i matematycznej oraz poznają sposoby modyfikowania i dostosowywania metod do tematyki zabawy. Zapoznają się z teorią roli zabawy w edukacji, zasadami organizacji zabaw z fabułą oraz metodyki wprowadzania tańców. Zdobywają również konkretne scenariusze zabaw z fabułą oraz poznają nowe układy taneczne opracowane do muzyki z płyty „Tańce i zabawy dla grupy” Wydawnictwa KLANZA.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Wzbogacenie warsztatu pracy o nowe scenariusze zabaw z fabułą, nabycie umiejętności integrowania muzyki, plastyki, działań parateatralnych i para dramowych.

Optymalny czas trwania – 10, 15, 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Barbara Wasilewska trener II stopnia, Joanna Łajewska-Talipska trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.

4.17 BAJKOWO – FILMOWO

Profil uczestników: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej. świetlic szkolnych i środowiskowych oraz osoby organizujące czas wolny dla dzieci i młodzieży. Wolontariusze pracujący z dziećmi i młodzieżą

Cel i zakres treści: Wzbudzanie zainteresowań sztuką. Kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności muzycznej i plastycznej. W programie kreatywne opracowanie tańców i zabaw do muzyki z musicali, filmów i bajek (np.: „Anastasia” , „Smerfy”, „Grease”, „Vabank”). Przedstawienie instrumentacji do muzyki z filmów ( partytury m.in. do „Poszukiwaczy zaginionej Arki”, „Piratów z Karaibów”, „River Kwai”). Działania uczestników warsztatów o charakterze ruchowym, intelektualnym, plastycznym (rekwizyty do zabaw).

Korzyści dla uczestnika i placówki: Rozwijanie wrażliwości muzycznej i estetycznej i możliwość przeniesienia zdobytych umiejętności do pracy z dziećmi. Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych i rozwijanie umiejętności posługiwania się partyturami w pracy z grupą. Poznanie nowych zabaw, tańców i partytur.

Optymalny czas trwania – 10 – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Marzenna Czachórska -Wtykło trener II stopnia, Anna Myślak trener I stopnia

Realizator: Koło  KLANZY w Łodzi.

4.18 ZRÓB TO SAM - PRACOWNIA PLASTYCZNA DLA DUŻYCH I MAŁYCH

Profil uczestników: Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, świetlic, katecheci, wychowawcy placówek integracyjnych, specjalnych, opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne, wykorzystujące w pracy działania plastyczne, organizatorzy czasu wolnego.

Cel i zakres treści: Rozwój własnych umiejętności, w zakresie twórczych działań plastycznych. Poznanie oryginalnych technik plastycznych, inspirujących pomysłów i zabaw o różnorodnej tematyce. Umiejętność organizowania sytuacji dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy związanych z wykorzystaniem poznanych metod plastycznych.

W programie techniki dekoracyjne na płaszczyźnie i przedmiotach  – zasady stosowania wybranych technik plastycznych i sposobów ich wykorzystania w wykonaniu prac na kiermasze, jako elementów dekoracji sali na uroczystości szkolne.

Papieroplastyka-formy płaskie i przestrzenne – nowe i oryginalne sposoby na zastosowanie znanych materiałów plastycznych (karton, papier, bibuła) oraz materiałów nietypowych ( warzywa, serwetki, pakuły itp.) Sztuka projektowania i organizowania własnego warsztatu pracy na potrzeby pracy z dziećmi, spotkań z rodzicami, dziadkami wychowanków.

Korzyści dla uczestnika i placówki:
Wykonanie:
ponad 30 prac plastycznych z wykorzystaniem technik dekoracyjnych na płaszczyźnie i przedmiotach, własnych narzędzi do działań plastycznych. Nauka: 1 nowego tańca „Jesienny spacer”, wiązania balonów,  2 zabaw związanych  z nietypową animacją tekstu, jednej formy literackiej związanej z tworzeniem tekstu na określony temat. Nabycie nowej wiedzy związanej z tradycją i zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia . Nabycie umiejętności wykorzystywania znanych materiałów i narzędzi w nietypowy sposób. Podjęcie przez uczestników warsztatów samodzielnych prób tworzenia zabaw związanych z działalnością plastyczną.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Joanna Niedziałek trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

4.19 FANTASTYCZNY ŚWIAT MAKULATURY

Profil uczestników: Nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele plastyki i sztuki, pracownicy domów kultury.

Cel i zakres treści: Wyposażenie nauczycieli w proste metody plastyczne, wykorzystujące materiały recyklingowe oraz zwrócenie uwagi na twórcze możliwości art-eco.

W programie metody plastyczne z wykorzystaniem gazet. Metody plastyczne z wykorzystaniem kartonowych pudełek i rolek. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem stworzonych rekwizytów. Zabawy muzyczne i tańce integracyjne z wykorzystaniem rekwizytów.

Korzyści dla uczestnika i placówki: Rozwój kreatywności własnej na bazie poznanych metod i technik plastycznych. Praktyczne posługiwanie się metodami plastycznymi w ujęciu edukacji ekologicznej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych form wyrazu. Sposoby wykorzystywania materiałów papierniczych w niekonwencjonalnych technikach plastycznych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Jarosław Jatel trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.

4.20 TANECZNE ZABAWY Z CHUSTĄ

Autor: Ewa Piątkowska, Katarzyna Żelazna                                    ilość godzin: 8 godz.

Program jest adresowany do nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego oraz osób pracujących z seniorami.

W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z nową choreografią do tańców  integracyjnych z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Ponadto uczestnicy poznają różnorodne zabawy integracyjne, zapoznają się ze metodyką pracy, poznają zabawy rytmiczne, wykonają proste rekwizyty, które można wykorzystać do tańców z chustą.

4.21 Balonowe cuda cz.1

Autor: Ewa Piątkowska, Katarzyna Żelazna                                    ilość godzin: 5 godz.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które chcą poznać od podstaw sposoby modelowania balonów typu rurka. Uczestnicy zdobędą podstawowe umiejętności potrzebne do samodzielnego wykonania  prostych przedmiotów i zwierząt.

Umiejętności zdobyte na warsztatach pozwolą na wykorzystanie ich do tworzenia dekoracji. Pomocne będą w pracy z różnymi grupami. Rozwijają wyobraźnie przestrzenną, poprawiają koordynacje, zdolności manualne, rozwijają dużą i małą motorykę.

W programie szkolenia:

  1. Różnorodność zastosowań balonów
  2. Podstawy pompowania, wiązania i skręcania balonów
  3. Skręcanie prostych przedmiotów, zwierząt
  4. Porady praktyczne.