REGULAMIN

 

REGULAMIN WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH
PRZEZ CENTRUM SZKOLENIOWE KLANZA W BIAŁYMSTOKU

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

 

DEFINICJE

 1. Pod pojęciem „Organizator” rozumie się Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku – placówkę doskonalenia nauczycieli.
 2. Pod pojęciem „warsztatów” rozumie się odpłatne spotkania szkoleniowe organizowane przez Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku.
 3. Pod pojęciem „Zamawiającego” rozumie się instytucję/ osobę prywatną, która wiąże się umową z Organizatorem na  przeprowadzenie warsztatów grupie zorganizowanej.
 4. Pod pojęciem „Uczestnika” rozumie się nauczyciela biorącego udział w warsztatach.
 5. Pod pojęciem „warsztaty stacjonarne” rozumie się szkolenia wynikające z terminarza, opublikowane na stronie internatowej: http://klanza.bialystok.pl/centrumszkoleniowe/warsztaty-stacjonarne/
  na które prowadzony jest nabór przez elektroniczny formularz zgłoszenia .
 6. Pod pojęciem „warsztaty na zamówienie” rozumie się organizację warsztatów z ogólnej oferty Stowarzyszenia na podstawie niniejszego Regulaminu oraz umowy zawartej między Organizatorem a Zamawiającym.

 

WARSZTATY STACJONARNE

 1. Warsztaty stacjonarne, odbywają się w Centrum Szkoleniowym KLANZA ul. Witosa 15B lok. 12 lub innym wskazanym miejscu na terenie Białegostoku.
 2. Na szkolenie może zapisać się osoba pełnoletnia, która prześle elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny na stronie: http://klanza.bialystok.pl/?page_id=212
 3. Na podany adres mailowy zostanie przesłana automatyczna wiadomość potwierdzająca zgłoszenie na warsztaty.
 4. Uczestnik zgłaszający się na warsztaty indywidualnie (jako osoba prywatna) powinien w formularzu wpisać dane do faktury/ miejsce zamieszkania w przypadku osoby prywatnej oraz uiścić opłatę za warsztaty na konto PSPiA KLANZA Oddział Białystok do 3 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego.
 5. Uczestnik zgłaszający się, któremu koszt warsztatów pokrywa pracodawca, powinien w formularzu zgłoszenia wpisać dane do faktury podając nazwę, adres oraz NIP placówki. W przydatku konieczności wystawienia faktury na której powinny widnieć dane NABYWCY i ODBIORCY należy je uwzględnić.
 6. Placówka finansująca uczestnictwo pracownika w warsztatach powinna uiścić należność do 7 dni od zgłoszenia. W przypadku późniejszej zapłaty lub konieczności zapłaty po warsztacie należy również w ciągu 7 dni dostarczyć oświadczenie dyrekcji o pokryciu kosztów. Druk oświadczenia do pobrania dostępny jest na stronie Centrum Szkoleniowego KLANZA Oddział Białostocki http://klanza.bialystok.pl/centrumszkoleniowe/warsztaty-stacjonarne/zobowiazanie-do-zaplaty/
 7. Wpłaty należności za warsztaty uczestnik lub Placówka dokonuje na konto:

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białystok,
ul. Wincentego Witosa 15b.lok 12, 15-660 Białystok
Nr konta KLANZY 90 1020 1332 0000 1302 0242 7599   
w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika, nazwa warsztatów.

 1. Zgodnie z Uchwałą Zarządu PSPiA KLAZNA  oddział w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2016 r., Członkowie Stowarzyszenia KLANZA z opłaconymi bieżącymi składkami na każde warsztaty otrzymają zniżkę w wysokości 15 zł.
 2. Po warsztatach powyżej 10 godzinnych Dyrektor CS KLANZA może przyznać uczestnikom KLANZOBON rabatowy do wykorzystania na kolejnych warsztatach stacjonarnych CS KLANZA Oddział Białystok. O wartości oraz terminie wykorzystania KLANZOBONU decyduje Dyrektor CS KLANZA Białystok. W przypadku otrzymania więcej niż jednego KLANZOBONU, uczestnik może zsumować wartość i wykorzystać rabat na jednych warsztatach. Do rabatu na prawo uczestnik, który otrzymał e-mail z informacją o możliwości wykorzystania KLANZOBONU i nie ma możliwości przekazania jego innej osobie. Aby skorzystać z rabatu należy w formularzu zgłoszenia wpisać kod KLANZOBONU lub poinformować o chęci skorzystania z rabatu w formie mailingowej.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach należy wysłać pisemne powiadomienie w formie wiadomości mailowej na adres warsztaty@klanza.org.pl /telefonicznie.
  W przypadku wcześniejszego powiadomienia o rezygnacji – w terminie najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów, przysługuje zwrot wpłaty w całości. Poniżej tego terminu nie przysługuje zwrot kosztów.
 4. W przypadku nieobecności na warsztatach bez wcześniejszego powiadomienia nie przysługuje zwrot kosztów.
 5. W przypadku nieobecności na warsztatach osób, których uczestnictwo opłacane jest przez placówkę, bez wcześniejszego powiadomienia, nie przysługuje zwrot kosztów. Po warsztatach na wskazany adres zostaje wysłana faktura. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość przeniesienia opłaty na rzecz innych warsztatów.
 6. Warsztaty są przewidziane na określoną ilość uczestników. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc, ogłaszany jest nabór na listę rezerwową.
 7. Osoby zapisujące się na listę rezerwową nie powinny od razu uiszczać opłaty za warsztaty na które się zgłosiły. Wykonują przelew dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na listę uczestników.
 8. W przypadku dokonania wszystkich formalności związanych z zapisem na warsztaty i brakiem odpowiedzi na zgłoszenie oraz potwierdzenia otrzymania wpłaty w ciągu 7 dni od jej uiszczenia, należy skontaktować się telefonicznie z CS KLANZA pod nr telefonu: 85 610 04 47 lub 607 879
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z powodu niezebrania się grupy bądź
  z innych powodów niewymienionych w tym regulaminie – w takim wypadku następuje zwrot wpłaconych przez uczestnika na konto PSPiA KLANZA Oddział Białystok kosztów warsztatów lub po konsultacji z uczestnikiem przeniesienie opłaty na rzecz uczestnictwa w innych warsztatach stacjonarnych CS KLANZA.
 10. Organizator ma prawo do zmiany terminu, miejsca i godzin zajęć, o czym poinformuje uczestników (telefonicznie, sms, mailowo) – w takim przypadku istnieje możliwość rezygnacji
  z uczestnictwa w warsztatach oraz zwrot w całości wpłaconych na konto PSPiA KLANZA Oddział Białystok kosztów warsztatów.
 11. Organizator zapewnia serwis kawowy min. raz trakcie warsztatów.

 

WARSZTATY NA ZAMÓWIENIE

 1. Warsztaty na zamówienie organizowane są w celu podniesienia kompetencji nauczycieli Placówki
  w wybranym obszarze tematycznym zgodnym z ofertą Centrum Szkoleniowego KLANZA
 2. W celu organizacji Zamawiający kontaktuje się telefonicznie bądź mailowo z Dyrektorem Centrum Szkoleniowego KLANZA.
 3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia warsztatów na zamówienie dostępnego na stronie internetowej Centrum Szkoleniowego KLANZA
 4. Miejsce warsztatów ustala Zamawiający.
 5. Istnieje możliwość organizacji szkolenia w Siedzibie CS KLANZA. Koszt organizacji ponosi Zamawiający.
 6. Całkowity koszt uczestnictwa w warsztatach, łącznie z kosztami podróży, wyżywienia i noclegu trenera ponosi Zamawiający.
 7. Organizator nie jest odpowiedzialny za serwis kawowy i poczęstunek podczas warsztatów jeżeli nie odbywają się w Siedzibie CS KLANZA.
 8. Po ustaleniu szczegółów organizacji warsztatów między Organizatorem a Zamawiającym sporządzana zostaje Umowa, którą podpisują Strony.
 9. Za przeprowadzenie warsztatów Organizator wystawia fakturę na dane podane przez Zamawiającego.
 10. Należność za warsztaty należy uiścić przelewem w terminie zgodnym z zawartą Umową na konto:

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białystok,
ul. Wincentego Witosa 15b.lok 12, 15-660 Białystok
Nr konta KLANZY 90 1020 1332 0000 1302 0242 7599   
w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika, nazwa warsztatów.

 1. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania uczestników o czasie, miejscu szkolenia oraz zapewnienia odpowiedniej przestrzeni do przeprowadzenia szkolenia.
 2. Materiały szkoleniowe oraz inne pomoce do warsztatów zapewnia Organizator.

 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKA WARSZTATÓW

 1. Na salę warsztatową można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie zniszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów).
 2. Każdy uczestnik warsztatów powinien zgłosić się na miejsce minimum 10 minut przed zajęciami.
 3. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału w warsztatach.
 4. Trener jest zobowiązany zmienić liczbę godzin na zaświadczeniu jeżeli Uczestnik nie był w pełni na warsztatach.
 5. Materiały prezentowane podczas warsztatów są chronione prawami autorskimi.
 6. Organizator warsztatów, nie wyraża zgody na nagrywanie działań odbywających się na warsztatach, na wszelkiego typu nośnikach danych.
 7. Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji w zakresie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 29.08.1997r. Uczestnik zapisując się na warsztaty wyraża zgodę na upowszechnienie wizerunku w materiałach zdjęciowych, materiałach audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby informacji i promocji Centrum Szkoleniowego KLANZA oraz nie będzie wnosił żadnych roszczeń związanych z w/w publikacjami.
 8. Zapisując się na warsztaty organizowane przez Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia. Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i obrażenia ciała uczestników.
 9. Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników ani za zgubienie wartościowych przedmiotów pozostawionych na warsztatach.
 10. Uczestnik ponosi koszty za straty spowodowane zaniedbaniami z jego strony.
 11. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą proszone o opuszczenie sali, w której odbywają się warsztaty. Osoby takie nie otrzymają zaświadczenia ani zwrotu kosztów wpłaconych na konto PSPiA KLANZA Oddział Białystok.