REGULAMIN

 

REGULAMIN WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH
PRZEZ CENTRUM SZKOLENIOWE KLANZA W BIAŁYMSTOKU

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

DEFINICJE

 1. Pod pojęciem „Organizator” rozumie się Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku – placówkę doskonalenia nauczycieli.
 2. Pod pojęciem „warsztatów” rozumie się odpłatne spotkania szkoleniowe organizowane przez Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku.
 3. Pod pojęciem „Zamawiającego” rozumie się instytucję/ osobę prywatną, która wiąże się umową z Organizatorem na  przeprowadzenie warsztatów grupie zorganizowanej.
 4. Pod pojęciem „Uczestnika” rozumie się nauczyciela biorącego udział w warsztatach.
 5. Pod pojęciem „warsztaty stacjonarne” rozumie się szkolenia wynikające z terminarza, opublikowane na stronie internatowej: http://klanza.bialystok.pl/centrumszkoleniowe/warsztaty-bialystok/
  na które prowadzony jest nabór przez elektroniczny formularz zgłoszenia .
 6. Pod pojęciem „warsztaty na zamówienie” rozumie się organizację warsztatów z ogólnej oferty Stowarzyszenia na podstawie niniejszego Regulaminu oraz umowy zawartej między Organizatorem a Zamawiającym.

WARSZTATY STACJONARNE

 1. Warsztaty stacjonarne, odbywają się w Centrum Szkoleniowym KLANZA ul. Witosa 15B lok. 12 lub innym wskazanym miejscu na terenie Białegostoku.
 2. Na warsztaty może zapisać się osoba pełnoletnia, która prześle elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny na stronie: http://klanza.bialystok.pl/zapisy-na-warsztaty/  co najmniej 10 dni przed planowanym terminem warsztatów.
 3. Na podany adres mailowy zostanie przesłana automatyczna wiadomość potwierdzająca zgłoszenie na warsztaty.
 4. Uczestnik zgłaszający się na warsztaty indywidualnie (jako osoba prywatna) powinien w formularzu wpisać dane do faktury/ miejsce zamieszkania w przypadku osoby prywatnej oraz uiścić opłatę za warsztaty na konto PSPiA KLANZA Oddział Białystok do 3 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego.
 5. Uczestnik zgłaszający się, któremu koszt warsztatów pokrywa pracodawca, powinien w formularzu zgłoszenia wpisać dane do faktury podając nazwę, adres oraz NIP placówki. W przydatku konieczności wystawienia faktury na której powinny widnieć dane NABYWCY i ODBIORCY należy je uwzględnić.
 6. Placówka finansująca uczestnictwo pracownika w warsztatach powinna uiścić należność do 3 dni od zgłoszenia. W przypadku późniejszej zapłaty lub konieczności zapłaty po warsztacie należy w ciągu 7 dni dostarczyć/ przesłać drogą elektroniczną oświadczenie dyrekcji o pokryciu kosztów. Druk oświadczenia do pobrania dostępny jest na stronie Centrum Szkoleniowego KLANZA Oddział Białostocki http://klanza.bialystok.pl/centrumszkoleniowe/warsztaty-bialystok/zobowiazanie-do-zaplaty-2/
 7. Wpłaty należności za warsztaty uczestnik lub Placówka dokonuje na konto:

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białystok,
ul. Wincentego Witosa 15b.lok 12, 15-660 Białystok
Nr konta KLANZY 90 1020 1332 0000 1302 0242 7599   
w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika, nazwa warsztatów.

 1. Zgodnie z Uchwałą Zarządu PSPiA KLAZNA  Oddział w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2016 r., Członkowie Stowarzyszenia KLANZA z opłaconymi bieżącymi składkami na każde warsztaty otrzymają zniżkę w wysokości 15 zł.
 2. Po warsztatach powyżej 15 godzin uczestnik otrzyma KLANZOBON rabatowy do wykorzystania na kolejnych warsztatach stacjonarnych CS KLANZA Oddział Białystok. O wartości oraz terminie wykorzystania KLANZOBONU decyduje Prezes PSPiA KLANZA. W przypadku otrzymania więcej niż jednego KLANZOBONU, uczestnik może zsumować wartość i wykorzystać rabat na jednych warsztatach. Do rabatu na prawo uczestnik, który otrzymał e-mail z informacją o możliwości wykorzystania KLANZOBONU i nie ma możliwości przekazania jego innej osobie. Aby skorzystać z rabatu należy w formularzu zgłoszenia wpisać kod KLANZOBONU lub poinformować o chęci skorzystania z rabatu w formie mailingowej.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach należy wysłać pisemne powiadomienie w formie e-mail na adres warsztaty@klanza.org.pl /telefonicznie pod nr 607 879 553
  W przypadku wcześniejszego powiadomienia o rezygnacji – w terminie najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów, przysługuje zwrot wpłaty w całości. Poniżej tego terminu nie przysługuje zwrot kosztów.
 4. W przypadku nieobecności na warsztatach bez wcześniejszego powiadomienia nie przysługuje zwrot kosztów.
 5. W przypadku nieobecności na warsztatach osób, których uczestnictwo opłacane jest przez placówkę, bez wcześniejszego powiadomienia, nie przysługuje zwrot kosztów. Po warsztatach na wskazany adres zostaje wysłana faktura. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość przeniesienia opłaty na rzecz innych warsztatów.
 6. Warsztaty są przewidziane na określoną ilość uczestników. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc, ogłaszany jest nabór na listę rezerwową.
 7. Osoby zapisujące się na listę rezerwową, powinny uiścić opłatę dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na listę uczestników.
 8. W przypadku dokonania wszystkich formalności związanych z zapisem na warsztaty i brakiem odpowiedzi na zgłoszenie oraz potwierdzenia otrzymania wpłaty w ciągu 7 dni od jej uiszczenia, należy skontaktować się telefonicznie z CS KLANZA pod nr telefonu: 85 610 04 47 lub 607 879 553
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z powodu niezebrania się grupy bądź z innych powodów niewymienionych w tym regulaminie – w takim wypadku następuje zwrot wpłaconych przez uczestnika na konto PSPiA KLANZA Oddział Białystok kosztów warsztatów lub po konsultacji z uczestnikiem przeniesienie opłaty na rzecz uczestnictwa w innych warsztatach stacjonarnych CS KLANZA.
 10. Organizator ma prawo do zmiany terminu, miejsca i godzin zajęć, o czym poinformuje uczestników (telefonicznie, sms, e-mail) – w takim przypadku istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach oraz zwrot w całości wpłaconych na konto PSPiA KLANZA Oddział Białystok kosztów warsztatów.
 11. Organizator zapewnia serwis kawowy min. raz trakcie warsztatów.

WARSZTATY NA ZAMÓWIENIE

 1. Warsztaty na zamówienie organizowane są w celu podniesienia kompetencji nauczycieli Placówki w wybranym obszarze tematycznym zgodnym z ofertą Centrum Szkoleniowego KLANZA
 2. W celu organizacji Zamawiający kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z biurem  Centrum Szkoleniowego KLANZA.
 3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia warsztatów na zamówienie dostępnego na stronie internetowej Centrum Szkoleniowego KLANZA w zakładce Warsztaty na zamówienie
 4. Miejsce warsztatów ustala Zamawiający.
 5. Istnieje możliwość organizacji szkolenia w Siedzibie CS KLANZA. Koszt organizacji ponosi Zamawiający.
 6. Cena organizacji warsztatów obejmuje wynagrodzenie, koszty podróży, wyżywienie i nocleg trenera.
 7. Zamawiający odpowiedzialny jest za organizację serwisu kawowego podczas warsztatów, które odbywają się poza w Siedzibą CS KLANZA.
 8. Po ustaleniu szczegółów organizacji warsztatów między Organizatorem a Zamawiającym sporządzana zostaje Umowa, którą podpisują Strony.
 9. Za przeprowadzenie warsztatów Organizator wystawia fakturę na dane podane przez Zamawiającego.
 10. Należność za warsztaty należy uiścić przelewem w terminie zgodnym z zawartą Umową na konto:

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białystok,
ul. Wincentego Witosa 15b.lok 12, 15-660 Białystok
Nr konta KLANZY 90 1020 1332 0000 1302 0242 7599   
w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika, nazwa warsztatów.

 1. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania uczestników o czasie, miejscu szkolenia oraz zapewnienia odpowiedniej przestrzeni do przeprowadzenia warsztatów.
 2. Materiały szkoleniowe oraz inne pomoce do warsztatów zapewnia Organizator.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKA WARSZTATÓW

 1. Na salę warsztatową można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie zniszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów).
 2. Każdy uczestnik warsztatów powinien zgłosić się na miejsce minimum 10 minut przed zajęciami.
 3. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału w warsztatach.
 4. Trener jest zobowiązany zmienić liczbę godzin na zaświadczeniu jeżeli Uczestnik nie był w pełni na warsztatach.
 5. Materiały prezentowane podczas warsztatów są chronione prawami autorskimi.
 6. Organizator warsztatów, nie wyraża zgody na nagrywanie działań odbywających się na warsztatach, na wszelkiego typu nośnikach danych.
 7. Zapisując się na warsztaty organizowane przez Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia. Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i obrażenia ciała uczestników.
 8. Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników ani za zgubienie wartościowych przedmiotów pozostawionych na warsztatach.
 9. Uczestnik ponosi koszty za straty spowodowane zaniedbaniami z jego strony.
 10. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą proszone o opuszczenie sali, w której odbywają się warsztaty. Osoby takie nie otrzymają zaświadczenia ani zwrotu kosztów wpłaconych na konto PSPiA KLANZA Oddział Białystok.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSPiA KLANZA Oddział Białostocki (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: bialystok@klanza.org.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, lecz nie na podstawie szczegółowych przepisów prawa, a na podstawie przekazanych danych osobowych.
 4. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
 6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także osobom upoważnionym przez opiekunów prawnych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie procesu rekrutacji, udziału w warsztatach i po jego zakończeniu oraz w celach statystycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie wiązało się z brakiem możliwości skorzystania z oferty Administratora.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 12. Przetwarzanie odbywa się w związku z:
  – przeprowadzeniem warsztatów (w tym: z procesem rekrutacyjnym oraz rozliczeniami),
  – udziałem w szkoleniu,
  – przesyłaniem informacji o działaniach Administratora,
  – rozpowszechnianiem wizerunku w mediach społecznościowych i na stronach internetowych.