Warsztaty na zamówienie

FORMULARZ ZAMÓWIENIA WARSZTATÓW

  • W przypadku braku podania tytułu warsztatów należy określić obszar tematyczny, którego miałoby dotyczyć szkolenie.
    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSPiA KLANZA Oddział Białostocki (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: bialystok@klanza.org.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, lecz nie na podstawie szczegółowych przepisów prawa, a na podstawie przekazanych danych osobowych. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także osobom upoważnionym przez opiekunów prawnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie procesu rekrutacji, udziału w warsztatach i po jego zakończeniu oraz w celach statystycznych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie wiązało się z brakiem możliwości skorzystania z oferty Administratora. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przetwarzanie odbywa się w związku przyjęciem zamówienia na szkolenie.