O Projekcie

Głównym celem projektu „Moje Perspektywy” jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach i Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach do czerwca 2015 r.

Rekrutacja odbywa się na terenie Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach i Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach we wrześniu i październiku 2013 r. i wrześniu 2014 r.

Informacje o rekrutacji będą dostępne w sekretariatach Szkół, na tablicach informacyjnych w Szkołach, w Biurze Projektu, na stronie internetowej Szkół i Stowarzyszenia.

Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Stawiskach oraz klas I-III Gimnazjum w Stawiskach.

Projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki.

Projekt  „Moje Perspektywy”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrówywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .