O nas

KLANZA to ludzie z pasją i pomysłami, ludzie aktywni, profesjonaliści. KLANZA to Stowarzyszenie działające na rzecz wzbogacenia i uatrakcyjnienia procesu edukacji i wychowania oraz animacji społeczno-kulturalnej w grupie dzieci, młodzieży i dorosłych.

KLANZA istnieje od 1990 roku. Początkowo w Lublinie była to nieformalna grupa osób pod nazwą Klub Animatora Zabawy KLANZA. Z początkiem 1995 r. powołaliśmy organizację pozarządową noszącą obecnie nazwę Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA.
W Polsce działa 18 struktur lokalnych (Zarząd Główny, 7 oddziałów i 10 kół) oraz 9 placówek patronackich.
KLANZA jest organizacją znaną na rynku edukacyjnym i kulturalnym w całej Polsce i poza jej granicami.
Od 2000 roku działa Centrum Szkoleniowe KLANZA – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.
W ofercie KLANZY jest ok. 110 autorskich programów szkoleniowych. Zajęcia prowadzi 80 wysoko kwalifikowanych trenerów i animatorów. Szkolimy nauczycieli, animatorów kultury, pedagogów, pracowników społecznych. Wyróżnia nas specyfika i styl pracy – znak firmowy KLANZY.
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.
W 2004 roku osiągnięcia KLANZY zostały nagrodzone prestiżowym wyróżnieniem Pro Publico Bono.

MISJA


Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej. Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości.Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.


METODA KLANZY


Metoda pracy z grupą, opisana po latach doświadczeń przez założycielkę Stowarzyszenia, dr Zofię Zaorską, stanowi o naszej sile, odrębności zewnętrznej i wewnętrznej spójności. To jest to co nas wyróżnia i co możemy powtarzać z poczuciem dumy i przekonaniem, że znaleźliśmy ciekawą drogę, która obok wielu innych, może prowadzić do zadowolenia z życia. Celem wieloletnich starań Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, które kontynuuje rozpoczętą przez KLub ANimatora ZAbawy drogę do radości i życiowej satysfakcji, było sprzyjanie rozwojowi osoby, grupy, społeczności, w atmosferze wzajemnej, życzliwej współpracy, ujawniającej siłę grupy, jej wielorakie możliwości. Po 17 latach działania można już mówić o sukcesach.Działania animatorów KLANZY są adresowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych.Metoda KLANZY to powtarzalny sposób organizowania spotkań ludzi, uwzględniających:
1. Nawiązywanie kontaktów prowadzącego z grupą i w grupie pomiędzy uczestnikami z wykorzystaniem zabaw integracyjnych. Dbałość o dobrą atmosferę – życzliwości, otwartości, akceptacji i szacunku dla każdego uczestnika spotkania.
2. Ustalanie zasad pracy w grupie i wprowadzanie ich po akceptacji przez wszystkich.
3. Celowe wykorzystywanie przestrzeni, zwracanie uwagi na estetykę otoczenia.
4. Tworzenie warunków do uczenia się przez działanie, przeżywanie, odkrywanie. Animowanie do rozwiązywania problemu za pomocą metod aktywizujących.
5. Dbanie o relaks, dobre samopoczucie uczestników i radosną atmosferę spotkań.
6. Wykorzystywanie tańca, ruchu, muzyki, zaskakujących sytuacji do wzmacniania energii lub odpoczynku i relaksu uczestników grupy.
7. Dbałość o przebieg procesu grupowego i stopniowanie emocji w każdym działaniu z wyraźnym początkiem i zakończeniem. Rzetelne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na spotkanie.
8. Stosowanie informacji zwrotnych, zwracanie uwagi na znaczenie i umiejętność życzliwego przekazu własnych odczuć w danym czasie i miejscu. Podkreślanie dobrych cech i wskazywanie słabych nie w formie krytyki, ale informacji o spostrzeżeniach przydatnych do refleksji o tym, co warto zmienić.
9. Docenianie każdego włożonego trudu, niezapominanie o podziękowaniach, sympatycznym wręczaniu świadectw, zaświadczeń.
10. Wykorzystywania różnych środków – prostych i łatwych do zdobycia, a umożliwiających twórcze działanie.
Podkreślaniu radości służą: logo, umowny żółty kolor koszulek dla animatorów reprezentujących KLANZĘ na imprezach zewnętrznych, tańce dla grupy, a zwłaszcza Specnerin – angielski taniec kończący wiele działań, kolorowa chusta, którą wypromowaliśmy i do której opracowujemy zabawy. Sprawdzone w praktyce pomysły zajęć i imprez opracowywane są przez Wydawnictwo KLANZA w formie poradników, pomocy dydaktycznych. Do szczególnie ważnych zaliczamy karty dialogowe, udostępnione nam przez ich autora do rozpowszechniania. Promujemy także rekwizyty do aktywnych zabaw plenerowych.Efektem stosowania naszej metody jest:– wzmocnienie potencjału człowieka,– wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności,– chęć do pozytywnych zmian w rodzinie, środowisku zawodowym.Źródłem inspiracji do powstania metody KLANZY była przede wszystkim pedagogika zabawy (Spielpädagogik) jest symboliczną nazwą poszukiwań rozwiązań metodycznych, ułatwiających proces uczenia. Nawiązując do teorii psychologii humanistycznej i wyodrębniającego się z niej nurtu pedagogiki postaci (Gestalt), próbuje przełożyć założenia teoretyczne na propozycje sytuacji, w których uczestnik grupy może bez lęku rozwijać swoje najlepsze cechy. Celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie prowadzącemu grupę rozmaitych pomysłów, umożliwiających mu świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami grupy. Pedagogika zabawy wykorzystuje urozmaicone propozycje, które mogą ożywić tradycyjne nauczanie:• zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, poznanie imion, powierzchownych cech osób, z którymi rozpoczynamy naukę,• zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne,• zabawy ułatwiające wprowadzenie tematu, pozwalające poznać odczucia, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania poszczególnych członków grupy,• metody, określane czasami jako gry dydaktyczne, polegające na przedstawianiu określonych treści w formie zagadkowego problemu i poszukiwaniu rozwiązań według proponowanych reguł,• gry dyskusyjne, polegające na analizowaniu określonego problemu z różnych stron, z włączeniem doświadczenia i dotychczasowej wiedzy uczestników,• metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej, sygnalizujące indywidualną reakcję i odczucia poszczególnych uczestników,• działania parateatralne – polegająca na wykorzystaniu gry z podziałem na role jako wstęp do omówienia problemu,• zabawy umożliwiające samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości, własnych spontanicznych zachowań,• zabawy integrujące dużą grupę, umożliwiające wszystkim wspólną, aktywną zabawę dla dużych grup, bez podziału na bawiących się i obserwatorów, bez ośmieszającej rywalizacji, przypadkowych wygranych i kilku zwycięzców.

HISTORIA ODDZIAŁU BIAŁOSTOCKIEGO PSPiA KLANZA


 • 1997  r.- roczny kurs „Animacja grupy metodami pedagogiki zabawy”
 • Styczeń 1998 r. – zawiązanie nieformalnego Koła  KLANZY w Białymstoku  przez grupę 7 absolwentów kursu
 • 17 lutego 1998 r.  – powołanie Koła  KLANZY  w Białymstoku
 • Marzec 1998  r. – pierwsze  ogólnopolskie Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA z udziałem członków Koła w Białymstoku
 • 1999 r.  – utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej KLANZUŚ
 • 2001  r. – powołanie Filii Centrum Szkoleniowego KLANZA w Białymstoku
 • 2003 r.  – powstanie Oddziału Białostockiego PSPiA KLANZA
 • 2004  r. –  realizacja projektów:  KLANZOWSKIE GRUPY MŁODZIEŻOWE i   SKARBNICA – AKTYWANA GRUPA PRACYJĄCA NA RZECZ OSÓB    STARSZYCH
 • 2005  r. – stworzenie świetlicy dla młodzieży  OTWARTE DRZWI oraz klubu aktywizującego osoby niepełnosprawne TERAZ MY
 • 2006  r. – powstanie Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny, świetlicy KLANZOWISKO oraz udział w programie WOLONTARIAT STUDENCKI
 • 2007  r. – realizacja projektu AKTYWANA SZKOŁA
 • 2008 r.  – realizacja projektów: KLANZOWA AKADEMIA RODZICA, ANIMACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY KLANZY,  SPOTKANIA  Z KLANZĄ,  AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA
 • Lata 2008 – 2009 – realizacja projektu Z POLA DO PRZEDSZKOLA
 • Lata 2009 -2010 – realizacja projektu MOJE OSIEDLE
 • Lata 2010 – 2013 – realizacja projektu SZKOŁA SUPERBABCI i  SUPERDZIADKA
 • 2011 – uruchomienie Bawialni Edukacyjnej KLANZY
 • Lata 2011-2012 – realizacja projektu TWÓRCZY NAUCZYCIEL – SKUTECZNY WYCHOWAWCA
 • 2012 r.  – powstanie Centrum Szkoleniowego KLANZA w Białymstoku
 • Lata 2012 -2013 – realizacja projektu Równe  Szanse  oraz otwarcie  młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Dubiczach Cerkiewnych
 • Lata 2013 -2014 – realizacja projektu TWÓRCZY NAUCZYCIEL – SKUTECZNY WYCHOWAWCA  -II Edycja

STATUT