STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW i ANIMATORÓW KLANZA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.  Nr 20 poz. 104. z  póź. zm.)  oraz ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz.873 z  póź. zm.)
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.
§ 2
Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin.
§ 3
Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
§ 4
1.Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2.Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
II. CELE STOWARZYSZENIA I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 5
Celem Stowarzyszenia jest:
1. podnoszenie wiedzy, umiejętności i kultury pedagogicznej w społeczeństwie,
2. wspieranie i propagowanie inicjatyw pedagogicznych ,  kulturalnych i społecznych
3. działanie na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania,
4. propagowanie metody KLANZY i innych metod aktywizujących w pracy z grupą
5. stworzenie systemu kształcenia liderów grup,
6. integracja działań różnych środowisk, grup społecznych w celu propagowania kultury pedagogicznej,
7. tworzenie warunków do rozwoju różnych grup: dzieci, młodzieży, dorosłych i  osób w starszym wieku oraz osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb przy zastosowaniu metody KLANZY zawierającej m.in. elementy pedagogiki zabawy i metody aktywizujące,
8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
9. działanie na rzecz dobra rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
10.  wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
11. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
12. promocja  i organizacja wolontariatu,
13. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
14. wspieranie prawnych inicjatyw związanych z ochroną praw dziecka, przeciwdziałaniem przemocy oraz pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.
15. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz samorządami i władzami publicznymi w zakresie określonym w pkt. 1-14.
§ 6
Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:
1. tworzenie programów edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie działań animacyjnych przy zastosowaniu metody KLANZY zawierającej m.in. elementy pedagogiki zabawy i metody aktywizujące,
2. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, sympozjów, konferencji, odczytów, grup samokształceniowych.
3. organizację i prowadzenie we współpracy z uczelnią wyższą i samodzielnymi pracownikami nauki studiów podyplomowych,
4. organizowanie różnych form wypoczynku oraz czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, dorosłych i  osób w starszym wieku oraz osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb przy zastosowaniu metody KLANZY zawierającej m.in. elementy pedagogiki zabawy i metody aktywizujące,
5. organizowanie form opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
6. tworzenie i realizację programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych
7. działalność wydawniczą i popularyzatorską,
8. produkcję i sprzedaż środków służących realizacji celów określonych w paragrafie 5,
9. gromadzenie, segregowanie oraz ocenę informacji i literatury przedmiotu.
10. zakładanie i prowadzenie szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek doskonalenia nauczycieli i innych  instytucjonalnych placówek realizujących cele statutowe Stowarzyszenia
11. obejmowanie patronatem placówek propagujących i realizujących cele statutowe Stowarzyszenia,
12. stosowanie metod pracy interwencyjnej, diagnostycznej i terapeutycznej w udzielaniu pomocy dzieciom i ich rodzinom.
III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 7
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.
§ 8
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka,
2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Główny lub Zarząd Oddziału,
3.  wykreślenia przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału, jeżeli wykonywanie obowiązków statutowych nie jest możliwe z przyczyn niezależnych,
4. wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
5. Od uchwały w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
IV. CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
§ 9
1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Polski lub innego państwa, który:
1/ akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia,
2/ deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia,
3/ ukończył cztery formy kształcenia w Stowarzyszeniu lub uzyskał rekomendację dwóch członków zwyczajnych upoważnionych przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.
2. Nabycie praw członka zwyczajnego następuje przez uchwałę Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału Stowarzyszenia poprzedzoną złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej.
§ 10
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1/ zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia
2/ korzystać z pomocy Stowarzyszenia
3/ brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym
4/ wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
§ 11
1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1/ przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2/ czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia,
3/ regularne płacenie składek.
V. CZŁONKOWIE WSPIERAJACY
§ 12
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na piśmie pomoc intelektualną, finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny.
2. Członek wspierający – osoba prawna – działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
§ 13
Członek wspierający ma prawo:
a/ zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
b/ brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
§ 14
1. Obowiązkiem członka wspierającego jest:
a/ przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b/ wspieranie działań Stowarzyszenia.
VI. CZŁONKOWIE HONOROWI
§ 15
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 16
Osoba która pełniła funkcję Prezesa w Zarządach władz Stowarzyszenia  i posiada szczególne zasługi może zostać wyróżniona tytułem “Prezes Honorowy”
Tytuł Prezes Honorowy jest przyznawany uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu Głównego.
Prezes Honorowy  może brać udział w pracach władz  Stowarzyszenia z głosem doradczym.
VII. WŁADZE NAJWYŻSZE STOWARZYSZENIA
§ 17
1. Władzami Najwyższymi Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zgromadzenie Członków
2/ Zarząd Główny
3/ Główna Komisja Rewizyjna
4/ Sąd Koleżeński
§ 18
Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński, są wybierane przez Walne Zgromadzenie
Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
Władze wybierane są na kadencje trwająca 3 lata
W przypadku ustąpienia lub utraty członkostwa we Władzach określonych w pkt. 1 w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób powołanych do Władz w tym trybie nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru.
§ 19
Jeśli postanowienia szczególne nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
VIII. WALNE ZGROMADZENIE
 
§ 20
Walne Zgromadzenie jest Najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
§ 21
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia a ponadto:
Uchwalanie głównych kierunków działalności statutowej.
Powoływanie komisji problemowych.
Zatwierdzanie rocznych planów merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia.
Zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia.
Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego – na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
Wybór Władz Stowarzyszenia  – Prezesa i członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego.
Ustalanie wysokości składek członkowskich.
Nadawanie godności członka honorowego i godności Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.
Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
Rozpatrywanie odwołań od wszystkich uchwał Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz Walnego Zebrania Oddziału.
Uchwalanie regulaminów.
§ 22
Walne Zgromadzenie  zbiera się przynajmniej raz w roku na Zgromadzeniu Zwyczajnym, które zwołuje Zarząd Główny zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
§ 23
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny:
a/ z własnej inicjatywy,
b/ na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
c/ na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 24
Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Jeśli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie ma co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje drugi termin Zgromadzenia, w których uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
IX. ZARZĄD GŁÓWNY
§ 25
Zarząd Główny składa się z prezesa i od dwóch do sześciu członków.
Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie wiceprezesa i sekretarza.
§ 26
1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia
§ 27
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.
Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
Sporządzanie sprawozdań z działalności.
Sporządzania planów działalności Stowarzyszenia.
Przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających.
Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Oddziału i Walnego Zebrania Oddziału.
§ 28
1. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie w sprawach majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego.
2. Do składania oświadczeń woli w innych sprawach niż ujętych w pkt. 1 uprawniony jest każdy członek Zarządu Głównego osobiście.
§ 29
Zarząd Główny działa na podstawie  regulaminu wewnętrznego uchwalanego przez Walne Zgromadzenie.
X. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 30
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
3. Nie mogą być członkami Głównej Komisji Rewizyjnej:
a/ osoby będące członkami organu zarządzającego ani pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b/ osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.
§ 31
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
1a. Wybór biegłego rewidenta księgowego w celu przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
 5. Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
§ 32
Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie  regulaminu wewnętrznego uchwalanego przez Walne Zgromadzenie.
XI. SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 33
1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, spośród których wybiera przewodniczącego oraz dwóch członków.
2. Sąd Koleżeński rozpatruje kwestie sporne między członkami Stowarzyszenia dotyczące bieżącej działalności wewnętrznej Stowarzyszenia.
3. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek członków i władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego w ciągu 21 dni od daty wpłynięcia wniosku przeprowadzają postępowanie wyjaśniające przy udziale zainteresowanych osób.
5. Po rozpatrzeniu sprawy Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie, w którym stwierdza zgodność bądź niezgodność w postępowaniu członków ze statutem i wewnętrznymi regulaminami Stowarzyszenia. Sąd Koleżeński uzasadnia na piśmie orzeczenie i doręcza odpis stronom zainteresowanym oraz Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału.
6. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zgromadzeniu. Termin na wniesienie odwołania wynosi 30 dni od daty otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem.
XII. ODDZIAŁY  STOWARZYSZENIA
 
§ 34
1. Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały zrzeszające co najmniej 15 członków.
2. Oddział tworzony jest mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 35
Oddział posiada osobowość prawną i prowadzi samodzielną działalność finansową oraz działalność merytoryczną w ramach postanowień Statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 36
Władzami Oddziałów terenowych są:
1. Walne Zebranie członków Oddziału
2. Zarząd Oddziału
3. Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 37
1. Zarządy Oddziałów i Komisje Rewizyjne Oddziałów wybierane są, przez Walne Zebrania Oddziałów.
Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
Władze wybierane są na kadencje trwająca 3 lata
W przypadku ustąpienia lub utraty członkostwa we Władzach określonych w pkt. 1 w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób powołanych do Władz w tym trybie nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru.
XIII. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU
 
§ 38
Do kompetencji Walnego Zebrania członków Oddziału należy:
1. Uchwalanie programu działania Oddziału.
2. Zatwierdzanie rocznych planów merytorycznych i finansowych Oddziału.
3. Zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu Oddziału.
4Wybór władz Oddziału –  Prezesa i członków Zarządu Oddziału, i członków Komisji Rewizyjnej Oddziału.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
6. Rozstrzyganie wniosków i postulatów Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
§ 39
Walne Zebranie Członków Oddziału – sprawozdawcze jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Oddziału, a sprawozdawczo-wyborcze raz na 3 lata.
§ 40
Od decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, a w następnej kolejności do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
XIV ZARZĄD ODDZIAŁU
§ 41
1. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa Zarządu oraz od 2 do 4 członków
2. Członkowie Zarządu Oddziału wybierają spośród siebie – wiceprezesa i  sekretarza.
§ 42
Zarząd reprezentuje Oddział na zewnątrz oraz kieruje bieżącą działalnością Oddziału.
§ 43
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1/ Realizacja postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
2/ Opracowywanie planów merytorycznych i finansowych Oddziału
3/ Uchwalenie i realizacja planów pracy Zarządu Oddziału
4/ Zwoływanie Walnego Zebrania członków Oddziału raz do roku.
5/ Zarządzanie powierzonym majątkiem i finansami.
6/ Przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych na zasadach przysługujących Zarządowi Głównemu.
7/ Przedkładanie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia oraz Walnemu Zebraniu członków Oddziału – rocznych sprawozdań ze swej działalności merytorycznej i finansowej.
§ 44
1. Do składania oświadczeń woli za Oddział w sprawach majątkowych Oddziału konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Oddziału.
2. Do składania oświadczeń woli w innych sprawach niż ujętych w pkt. 1 uprawniony jest każdy członek Zarządu Oddziału osobiście.
§ 45
Zarząd Główny ma prawo odwoływania Zarządu Oddziału w przypadku prowadzenia działalności niezgodnej ze statutem lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej i wyznaczenia tymczasowego kierownictwa, które zobowiązane jest w ciągu 3 miesięcy zwołać Walne Zebranie członków Oddziału w celu wyboru nowego Zarządu Oddziału.
§ 46
1/ Od decyzji Zarządu Oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego.
XV. KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU
§ 47
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków spośród, których wybiera przewodniczącego.
§ 48
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału.
§ 49
Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie  regulaminu wewnętrznego uchwalanego przez Walne Zgromadzenie.
§ 50
1. Majątek Oddziału stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.
2. Na środki finansowe składają się:
a/ wpływy ze składek członkowskich,
b/ dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
c/ wpływy z lokat bankowych i innych instrumentów finansowych,
d/ dochody z działalności gospodarczej,
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami przekazywana jest na działania statutowe Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Oddziału.
§ 51
Decyzję o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych, na wniosek:
1. Zarządu Głównego,
2. Głównej Komisji Rewizyjnej,
3. Zarządu Oddziału,
4. Walnego Zebrania Oddziału.
§ 52
W przypadku rozwiązania Oddziału, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia decyduje o przeznaczeniu majątku Oddziału. Powołuje Komisję Likwidacyjną lub likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Oddziału.
XVI. KOŁA STOWARZYSZENIA
 
§ 53
Stowarzyszenie oraz Oddziały Stowarzyszenia mogą tworzyć Koła zrzeszające co najmniej 3 /trzech/ członków.
§ 54
Koło skupia członków Stowarzyszenia na danym terenie oraz realizuje  statutowe cele Stowarzyszenia
§ 55
Koła powołuje i rozwiązuje uchwałą Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.
§ 56
Koło działa na podstawie statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
§ 57
1. Członkowie koła wnioskują o zatwierdzenie wybranego spośród siebie pełnomocnika, którego powołuje i odwołuje uchwałą Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału na kadencję trwającą 3 lata.
2. Pełnomocnik jest uprawniony do koordynacji wszelkich działań koła i reprezentacji koła w środowisku lokalnym,
§ 58
Kontrolę wewnętrzną koła prowadzi Główna Komisja Rewizyjna w wypadku powołania koła przez Zarząd Główny lub Oddziałowa Komisja rewizyjna w wypadku powołania koła przez Zarząd Oddziału.
§ 59
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.
Na środki finansowe składają się:
a/ wpływy ze składek członkowskich,
b/ dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
c/wpływy z lokat bankowych i inne instrumenty finansowe
d/ dochody z działalności gospodarczej
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami przekazywana jest na działania statutowe Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia
§ 60
Zabrania się:
a/ udzielania pożyczek na rzecz członków i pracowników Stowarzyszenia a także „osób im bliskich” (tj. osób, z którymi pozostają one w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej),
b/ udzielania zabezpieczania majątkiem organizacji zobowiązań członków i pracowników Stowarzyszenia a także „osób im bliskich”.
b/ przekazywania majątku na rzecz członków lub pracowników oraz „osób im bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
XVII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
 
§ 61
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
§ 62
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną lub likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia zgodnie z prawomocną uchwałą Walnego zgromadzenia członków należy przeznaczyć na cel określony w statucie. W przypadku braku uchwały o majątku Stowarzyszenia może zadecydować Sąd właściwy dla siedziby Stowarzyszenia. Koszty związane z likwidacją Stowarzyszenia są pokrywane z jego majątku.

Dodaj komentarz