Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA Oddział Białostocki
świadczy usługi pomocowe mieszkańcom miasta Białegostoku
oraz mieszkańcom woj. podlaskiego (w ograniczonym zakresie)
od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.00
(rejestracja klientów w godz. 8.00-16.00)

 

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA Oddział Białostocki
jest placówką zajmującą się kompleksową pomocą dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i opiekunom uwikłanym w przemoc, jak również będącym w kryzysie i wymagającym wzmożonego wsparcia terapeutycznego.

 

 

W ramach działalności Centrum świadczone są następujące usługi pomocowe:
–         indywidulane konsultacje psychologiczne dla dzieci i osób dorosłych,
–         indywidualne konsultacje psychiatryczne dla dzieci (psychiatra dziecięcy) i osób       dorosłych (psychiatra) obejmujące ocenę ryzyka rozwoju zaburzeń psychicznych,
–         indywidualne konsultacje pedagogiczne dla dzieci i osób dorosłych,
–         konsultacje prawne dla osób dorosłych (wyłącznie dot. spraw karnych i rodzinnych),
–        terapia rodziny,
–        psychoterapia dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunów dzieci,
–        konsultacje dzieci i rodzin, będących w kryzysie
–        diagnoza dzieci w kierunku występowania zjawiska przemocy, w tym przemocy seksualnej,
–        terapia indywidualna dzieci krzywdzonych, w tym przemocą  seksualną
–        grupa socjoterapeutyczna dla dzieci
–        grupy Treningu Zastępowania  Agresji dzieci i młodzieży
–        grupa Treningu Umiejętności Prospołecznych dla małych dzieci (od 7 roku życia)
–        grupa psychoedukacyjna dla rodziców/opiekunów dotycząca wychowania bez przemocy
–        grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów
–       warsztaty psychoedukacyjne dla mam z  dziećmi do 1 roku życia – kształtujące i   wzmacniające prawidłową więź między matką, a dzieckiem.
–        pomoc przedstawicielom różnych grup zawodowych w przeprowadzaniu interwencji
–        organizowanie i koordynowanie pracy doraźnych spotkań interdyscyplinarnych  w zakresie pomocy rodzinom
–        konsultacje w zakresie wsparcia dziecka – ofiary przestępstwa
–        przygotowanie dziecka i rodziny do uczestnictwa w procedurach sądowych
–        grupy ruchu rozwijającego  metodą W. Sherborne dla dzieci i rodziców
–        obsługa białostockiej infolinii 801 000 180 w zakresie pomocy dzieciom krzywdzonym
–        prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Klanzowisko” dla dzieci i młodzieży z białostockich rodzin z problemem  alkoholowym. W ramach świetlicy: prowadzenie zajęć edukacyjno-rozwojowych, np. realizacja programu profilaktyki zachowań ryzykownych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, grupy socjoterapeutyczne w trzech grupach wiekowych, praca środowiskowa na rzecz podopiecznych wychowanków, odrabianie lekcji z dziećmi i młodzieżą, dożywianie dzieci i młodzieży.
–        szkolenia i konsultacje dla przedstawicieli różnych grup zawodowych w zakresie problematyki ochrony dziecka.

Dodaj komentarz