O projekcie

Projekt „Przez aktywność do sukcesu” jest realizowany w Zespole Szkół w Kobylinie-Borzymach (powiat wysokomazowiecki) w okresie od 1 sierpnia 2014 do 30 czerwca 2015r.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 78 uczniów i 78 uczennic Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobylinie-Borzymach poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych językowych i kulturalnych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych,

Aktywnych Feriach oraz w doradztwie edukacyjno-zawodowym do końca czerwca 2015 r.
Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic klas 0, IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum w Zespole Szkół w Kobylinie-Borzymach.

Projekt jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki.

Projekt  „Przez aktywność do sukcesu”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrówywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .