„Akademia Rodziców”

BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z CYKLU „AKADEMIA RODZICÓW”
W GMINACH CHOROSZCZ, SUPRAŚL, ZABŁUDÓW

w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin

Drogi Rodzicu! Jeśli przerastają Cię rodzicielskie obowiązki, masz wiele pytań na temat wychowania dziecka pozostawionych do tej pory bez odpowiedzi, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach organizowanych w Twojej gminie.

Informacje o zajęciach:

– udział w zajęciach jest bezpłatny,
–  grupy tworzone od 10 osób,
–  cykl zajęć  będzie  trwać będzie od 24 do 100 godzin, w zależności od potrzeb grupy,
– zajęcia prowadzone przez specjalistyczną kadrę ( pedagogów, terapeutów, psychologów, oraz prawnika od kodeksu rodzinnego)
-dni oraz harmonogram zajęć dopasowane do potrzeb grupy
– zajęcia odbywają się w Twojej miejscowości!

W PROGRAMIE M. IN.:

I. Moje dziecko – jego temperament i osobowość i jak sobie z nim radzić?
II. Jak mówić do dziecka, by nas słuchało i rozumiało?
III. Jakie prawa ma dziecko a jakie rodzic? – spotkanie z prawnikiem
IV. Jak ustrzec dziecko przed uzależnieniem?
V. Jak sobie radzić z problemami i konfliktami?
VI. Kryzysy rodzinne i rozwojowe – kto może nam pomóc?
VII. Jak ciekawie spędzać czas wolny z rodziną?

ZAPISY I DODATKOWE INFORMACJE:
tel.: 795 154 129
e-mail: rmw.klanza@gmail.com

Zbierz grupę min. 10 osób chętnych, a warsztaty zorganizujemy w Twojej miejscowości!

Jak zgłosić chęć udziału?
– Uzupełnij kartę zgłoszeniową  prześlij ją formie scanu lub zdjęcia na adres e-mail karta zgłoszeniowa – akademia rodzica
Lub wyślij swoje dane kontaktowe przez formularz elektroniczny, który znajduję się poniżej.

Będziemy się kontaktować w celu  ustalenia terminów zajęć !

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin projektu: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”

Deklaracja udziału w projekcie

Karta zgłoszeniowa Akademia Rodzica

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSPiA KLANZA Oddział Białostocki (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: bialystok@klanza.org.pl2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz regulaminu projektu: „Razem możemy więcej lokalny program wsparcia rodzin”. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu rekrutacji do projektu: „Razem możemy więcej lokalny program wsparcia rodzin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług Społecznych. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 10 lat od czasu ich przekazania, nie dłużej niż wymagają tego instytucje dofinansowujące działalność PSPiA KLANZA Oddział Białostocki lub do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem do podjęcia procedur rekrutacji w projekcie. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości uczestnictwa w projekcie. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
    Po wysłaniu formularza zgłoszenia, proszę sprawdzić skrzynkę mailową. Jeśli potwierdzenie nie dotarło, proszę o kontakt telefoniczny.

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki