Szkolenia kadry i wolontariuszy

  WARSZTATY
Z ZAKRESU PROWADZENIA IMPREZ RODZINNYCH ORAZ PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

w ramach projektu pt.: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informacje o zajęciach :

 • warsztaty obejmują 16 godzin zajęć
 • warsztaty są bezpłatne
 • prowadzący – Jarosław Jatel – trener I stopnia PSPiA KLANZA, pedagog, profilaktyk,  animator kultury, artysta kabaretowy i osobowość sceniczna, w swojej wieloletniej karierze prowadził wiele imprez, zarówno małe festyny jak i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
 • miejsce – Siedziba PSPiA KLANZA – miejsce dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • udział w warsztatach potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem,

Termin: 16-17.11.2019

Proponowane godziny: sobota – godz. 9:00-18:30, niedziela – godz. 9:00-15:30

W programie m.in.

 • Zasady Pedagogiki Zabawy w teorii i praktyce.
 • Różne sposoby animacji grupy.
 • Tworzenie scenariuszy imprez.
 • Angażowanie społeczne.
 • Tańce integracyjne – jak je wykorzystać w pracy w grupie.
 • Metody integrujące grupę.
 • Jak stworzyć imprezę na hasło?
 • Rozpoznawanie potrzeb logistycznych różnorodnych imprez.
 • Mocne strony osób partycypujących w organizacji imprezy – jak je wzmocnić?
 • Sinusoida emocji – jej znaczenie w tworzeniu imprez fabularyzowanych.
 • Jak rozdzielać  zadania wśród osób organizujących imprezę oraz wolontariuszy i osób wspierających.

Kto może wziąć udział?

 • osoby mieszkające w gminie Białystok, Choroszcz, Supraśl, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny lub Dobrzyniewo Kościelne,
 • pracownicy lub wolontariusze  jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – doświadczenie potwierdzone zaświadczeniem z danej instytucji.
  (jeśli nie możesz wykazać doświadczenia w pracy z rodziną, oferujemy możliwość krótkich, 10 godzinnych praktyk).

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w warsztatach uzupełnij formularz elektroniczny, który znajduje się poniżej.

Kontakt:
Tel.: 607 879 553, 607 676 229
E-mail: bialystok.warsztaty@klanza.org.pl
Biuro: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok

Zgłoszenie na "warsztaty z prowadzenia imprez rodzinnych oraz partycpacji społecznej"

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSPiA KLANZA Oddział Białostocki (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: bialystok@klanza.org.pl2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz regulaminu projektu: „Razem możemy więcej lokalny program wsparcia rodzin”. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu rekrutacji do projektu: „Razem możemy więcej lokalny program wsparcia rodzin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług Społecznych. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 10 lat od czasu ich przekazania, nie dłużej niż wymagają tego instytucje dofinansowujące działalność PSPiA KLANZA Oddział Białostocki lub do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem do podjęcia procedur rekrutacji w projekcie. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości uczestnictwa w projekcie. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  Po wysłaniu formularza zgłoszenia, proszę sprawdzić skrzynkę mailową. Jeśli potwierdzenie nie dotarło, proszę o kontakt telefoniczny.

Regulamin projektu: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Organizator – Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA – Oddział Białostocki