O projekcie

Projekt „Szansa dla Wszystkich” jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku w okresie od września 2013 do czerwca 2015 r.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku do czerwca 2015 r.

Rekrutacja odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku we wrześniu 2013 r. i wrześniu 2014 r.

Informacje o rekrutacji są dostępne w sekretariacie Szkoły, na tablicach informacyjnych w Szkole, w Biurze Projektu, na stronie internetowej Szkoły i Stowarzyszenia. Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic klas 0, IV-VI Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku.

Projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki.

Projekt  „Szansa dla wszystkich”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrówywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .