Rekrutacja

 1. W celu sprawnego przebiegu rekrutacji nabór uczestników prowadzony jest przez Biuro Projektu wg ściśle określonych kryteriów.
 2. Procedurę rekrutacji prowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez Realizatora projektu.
 3. Procedura rekrutacji na warsztaty odbywa się w sposób ciągły zgodnie z harmonogramem projektu.
 4. Podczas rekrutacji wstępnej Komisja zweryfikuje kwalifikowalność kandydatów do udziału w projekcie biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  a) Dostarczenie przez Placówkę zgłaszająca Kartę zgłoszenia placówki do udziału w projekcie (e-mailem/faxem, pocztą lub osobiście)
  b) Zrekrutowanie przez Placówkę zgłaszającą na warsztaty 12 nauczycieli (dopuszcza się możliwość łączenia grupy nauczycieli z więcej niż jednej placówki);
  c) Dostarczenia do Biura projektu wypełnionych indywidualnych Kart zgłoszeniowych uczestników wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu wydelegowanych  na warsztaty nauczycieli.
 5. Kolejność zgłoszeń – decyduje data wpływu Karty zgłoszenia placówki do Biura projektu
 6. Na podstawie dostarczonych kart zgłoszeniowych oraz ich analizy Komisja rekrutacyjna podejmie decyzję o zakwalifikowaniu się lub odrzuceniu kandydata na uczestnika projektu.
 7. Placówki zostaną poinformowane o wynikach kwalifikacji kandydatów do udziału w projekcie telefonicznie i mailowo.
 8. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca.
 9. Regulamin oraz Karty zgłoszeniowe można pobrać w Biurze projektu lub na stronie internetowejwww.klanzabialystok.pl
 10. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe w oryginale należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres Biura projektu ul. Dąbrowskiego 24, 15-  Białystok od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. tel./fax 85 651-04-47, kom 795 154 129, e-mail: bialystok.projekty@klanza.org.pl.