Tematyka warsztatów

aktualna oferta warsztatów do pobrania:

OFERTA Warsztatowa_moduł_ I_2014

OFERTA Warsztatowa_moduł_II_2014_

MODUŁ I: Efektywne uczenie się i nauczanie

POLUBIĆ UCZENIE (SIĘ)
CZYLI EFEKTYWNE WSPIERANIE PROCESU UCZENIA (SIĘ)

Autorzy i prowadzący:

Ewa Sokolińska, Katarzyna Dorota Zawojska-Dominiak
– trenerzy II stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)

Ilość godzin dydaktycznych:

8 lub 16

Adresaci:

nauczyciele różnych przedmiotów, I, II i III etapu edukacji;

Cel: doskonalenie warsztatu metodycznego pracy nauczyciela;

Opis warsztatów:

Tematykę warsztatów stanowią podstawy diagnozy stylów uczenia się (według sensoryczności, profilu dominacji półkul mózgowych i inteligencji wielorakich) i nauczania, przykłady metod aktywizujących grupę reprezentatywnych dla różnych stylów oraz technik motywowania uczniów. Każdy z uczestników pozna treści teoretyczne i przekona się w praktyce o własnym stylu uczenia (się). Ułatwi to ich zrozumienie i świadomie zastosowanie w pracy dydaktycznej.  Warsztaty prowadzone metodą KLANZY.

TANECZNA GRATKA DLA WNUCZKA I DZIADKA.
ZABAWY, TAŃCE, SCENARIUSZE DLA MAŁYCH I WIĘKSZYCH

Autorzy i prowadzący:

Ewa Sokolińska, Katarzyna Dorota Zawojska-Dominiak
– trenerzy II stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)

Ilość godzin dydaktycznych:

8 lub 16

Adresaci:

nauczyciele starszych grup przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej;

 

Cel: odczucie istoty integracji grupy i dobrej atmosfery pracy w otwarciu na innych  i w wyzwalaniu kreatywności;

 

Opis warsztatów:

W programie znajdują się propozycje jednego lub dwóch wybranych scenariuszy imprez integracyjnych dla małych i dużych grup wielopokoleniowych do wykorzystania podczas spotkań otwartych oraz imprez okolicznościowych w przedszkolu i szkole (wybór scenariusza uwarunkowany będzie aktualną porą roku i liczbą godzin warsztatowych). Kanwę scenariuszy stanowią tańce, zabawy muzyczno-ruchowe i pląsy opisane              w książce Taneczna gratka dla wnuczka i dziadka … (wyd. KLANZA). Warsztaty wzbogacać będą wypracowane    i wielokrotnie ewaluowane pomysły na zabawy plastyczne, muzyczno-rytmiczne, integracyjne, metody rozwijania twórczego myślenia, a całość będzie przebiegać w konwencji fabularyzowanej podróży po niezwykłej krainie.

TAŃCE, ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE I PLĄSY DLA MAŁYCH I WIĘKSZYCH

Autorzy i prowadzący:

Ewa Sokolińska, Katarzyna Dorota Zawojska-Dominiak

– trenerzy II stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)

Ilość godzin dydaktycznych:

8

Adresaci:

nauczyciele starszych grup przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej;

 

Cel: odczucie istoty integracji grupy i dobrej atmosfery pracy w otwarciu na innych i w wyzwalaniu kreatywności;

 

Opis warsztatów:

Warsztaty taneczne. W programie znajdą się sprawdzone wieloletnim doświadczeniem w pracy z różnymi grupami dzieci, młodzieży i osób dorosłych tańce integracyjne, zabawy muzyczno-ruchowe i pląsy zaproponowane do interesujących aranżacji piosenek dziecięcych, przebojów polskich i zagranicznych. Wykorzystane podczas warsztatów tańce pochodzą z publikacji Wydawnictwa KLANZA Taneczna gratka dla wnuczka i dziadka … Uczestnicy będą mieli możliwość kilkakrotnego powtórzenia poznanych układów taneczno-ruchowych, a także poznają podstawy teoretyczne i metodyczne nauki tańca grupowego.

DZIECKO ZDOLNE – FAKTY I MITY
(gościnnie)

Autorzy i prowadzący:

Agnieszka Bąbczyńska, Kinga Gąsowska-Ształowicz – animatorzy PSPiA KLANZA,

Ilość godzin dydaktycznych:

8

Adresaci:

nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;

Cel: zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy z dzieckiem zdolnym i utalentowanym;

 

Opis warsztatów:

Warsztaty pomogą uczestnikom w doborze metod i kryteriów przy identyfikacji cech i zachowań dzieci zdolnych. Obalą mity i dostarczą najnowszych faktów dotyczących wychowania i wsparcia w rozwoju dzieci zdolnych. Wskaże, w jaki sposób rozpoznać i rozwijać szczególne zdolności, uzdolnienia i talenty wychowanków na różnych etapach rozwoju społecznego, emocjonalnego, intelektualnego oraz sposoby właściwej stymulacji      i trudności w pracy z uczniem zdolnym. Program warsztatów zwraca uwagę, jak oddziaływać na motywację dzieci zdolnych ( zastosowanie metod twórczych i aktywizujących w edukacji).

FIKANIE BRYKANIE NA … (jesiennym, zimowym, wiosennym) DYWANIE
(gościnnie)

Autor i prowadzący:

Agnieszka Bąbczyńska – animator PSPiA KLANZA (Białystok)

Ilość godzin dydaktycznych:

8

Adresaci:

nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;

 

Cel: dostarczenie wychowawcom pomysłów na dobrą zabawę w obszarze edukacji muzycznej, plastycznej, matematycznej, twórczej z dziećmi;

 

Opis warsztatów:

Tytuł warsztatu jest dobierany odpowiednio do pory roku. To kopalnia pomysłów na dobrą zabawę. Proponowane działania sprawią, że dzieci z chęcią poderwą się do zabawy, nie bojąc się, że zostaną zmuszone do współzawodnictwa. Pomogą nauczycielom w zorganizowaniu grupy  i skutecznym działaniu. Uczestnicy zapoznają się z nowymi rozwiązaniami metody KLANZY w zabawach z dziećmi, tj. komunikowaniu się poprzez ekspresję: ruchową, plastyczną, muzyczną oraz inne środki wyrazu. Program warsztatów w nietradycyjny sposób pokazuje, jak rozwijać potencjał rozwojowy dzieci i przełamywać blokady wychowanków w zabawach.

METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ – WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ZABAWY

Autor:

Prowadzący:

Zofia Zaorska – trener III stopnia PSPiA KLANZA (Lublin)

Ewa Sokolińska, Katarzyna Dorota Zawojska-Dominiak

– trenerzy II stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)

Jarosław Jatel – trener I stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)

Ilość godzin dydaktycznych:

16

Adresaci:

nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;

 

Cel: poznanie celów, zasad i podstaw pedagogiki zabawy;

 

Opis warsztatów:

Warsztaty przybliżają cele, zasady i podstawy metody Klanzy. Poprzez czynne uczestnictwo pozwalają poznać metody integracji grupy tj. zabawy służące bliższemu poznaniu, tańce integracyjne, zabawy dla dużych grup, techniki dyskusji, zabawy muzyczne, ruchowe, gry dydaktyczne, metody szybkiego pozyskiwania informacji zwrotnej. Uczestnicy doświadczą budowania atmosfery otwartości i wzajemnego zaufania w grupie, uświadomią sobie, iż zabawa jest nośnikiem norm i wartości oraz jednym ze sposobów komunikowania się w grupie. Zaprezentowane zostaną podstawy teoretyczne metody Klanzy.

FANTASTYCZNY ŚWIAT MAKULATURY

Autor i prowadzący:

Jarosław Jatel – trener I stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)

Ilość godzin dydaktycznych:

8

Adresaci:

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, sztuki, wychowawcy świetlic szkolnych, wychowawcy klas;

Cel: wyposażenie nauczycieli w proste metody plastyczne, wykorzystujące materiały recyklingowe oraz zwrócenie uwagi na twórcze możliwości art-eco;

 

Opis warsztatów:

Podczas warsztatów uczestnicy poznają metody plastyczne z wykorzystaniem gazet, kartonowych pudełek         i rolek oraz  zabawy ruchowe z zastosowaniem stworzonych rekwizytów. Zajęcia rozwijają kreatywność             i twórcze myślenie.  Są pomysłem wykorzystywania materiałów papierniczych w niekonwencjonalnych technikach plastycznych.

TAŃCE INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ CZ.II

Współautor i prowadzący:

Jarosław Jatel – trener I stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)

Ilość godzin dydaktycznych:

8

Adresaci:

nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz inni zainteresowani tańcem;

 

Cel:  praktyczna nauka tańców integracyjnych, zabaw muzycznych i do melodii zawartych w publikacjach Tańce integracyjne w pracy z grupą – część II;

 

Opis warsztatów:

W czasie warsztatów uczestnicy poznają tańce integracyjne, zabawy utrwalające poznane kroki i gesty taneczne. Zostaną przedstawione sposoby zastosowania poznanych zabaw i tańców. Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności nauczania grupy (klasy) poznanych tańców i zabaw zawartych w programie (znajomość 10 pozycji).

W warsztatach zostaną zastosowane metody integracji grupy, zabawy: ruchowe, utrwalające poznawane kroki  i układy, plastyczne w zakresie tworzenia rekwizytów wykorzystywanych w poszczególnych tańcach oraz metody informacji zwrotnej.

POPLĄSAJ, POHASAJ PO ŁĄKACH I LASACH

Autor i prowadzący: Jarosław Jatel – trener I stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)

Liczba godzin dydaktycznych:   8

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji

                                                 wczesnoszkolnej oraz inni zainteresowani;

 

Cel:  wzbogacenie warsztatu metodycznego z zakresu zabaw ruchowych i pląsów w plenerze;

 

Opis warsztatów:

Na warsztatach zostanie przekazana wiedza na temat organizacji przestrzeni, bezpieczeństwa, podstawy kinezjologii, roli zabawy w życiu dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zabaw ruchowych i wykorzystujących muzykę, jak również wiedza na temat zasad ułatwiających wprowadzanie w grupie wzajemnego zaufania poprzez integrację na różnych płaszczyznach.

Uczestnicy poznają zabawy ułatwiające integracje grupy, poznanie imion, rozwijające koncentrację, muzyczne, ruchowe (odmiany berka) ukierunkowujące ekspresję dziecka oraz pomysły na zabawy ekologiczne.

To propozycja zabaw i metod integracyjnych na wycieczkę szkolną, ognisko, „zieloną szkołę” i inne wypady plenerowe. W programie także pląsy, tańce integracyjne, zabawy z przyśpiewką bez potrzeby użycia sprzętu nagłaśniającego.

MODUŁ II: Wychowanie i profilaktyka społeczna

PRACA Z UCZNIEM TRUDNYM – „SPRÓBUJ MNIE ZROZUMIEĆ”
(gościnnie)

Autor i prowadzący: Iwona Koske-Zduńczyk, terapeuta, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Czas trwania: 8

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz I i II etapu edukacji;

 

Cel: zwiększenie umiejętności nauczyciela w radzeniu sobie z uczniem trudnym;

 

Opis warsztatów:

Poprzez udział w warsztatach uczestnicy nabędą umiejętność rozpoznawania aktualnej sytuacji emocjonalnej ucznia i określania strategii zmian; nastąpi zwiększenie świadomości znaczenia obserwacji, refleksji, wrażeń, emocji nauczyciela względem uczniów. Nauczyciele zapoznają się z kartą diagnozy wstępnej, będą mieli okazję dokonać analizy uzyskanych informacji nt. ucznia. Przybliżone zostaną teorie psychologicznych relacji   z obiektem  – analiza przypadków – dzielenie się refleksjami, uczuciami, hipotezami.

[/symple_accordion_section]

JAK ZACHĘCAĆ RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY
(gościnnie)

Autor i prowadzący: Iwona Koske-Zduńczyk, terapeuta, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Czas trwania: 8

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz I i II etapu edukacji;

 

Cel: poszerzenie wiedzy dotyczącej współpracy z rodzicami w placówce szkolnej/przedszkolnej;

 

Opis warsztatów:

Na warsztatach zostaną poruszone tematy w zakresie określania warunków, które sprzyjają nawiązaniu współpracy  nauczyciel – rodzic; poprzez udział w zajęciach nastąpi zwiększenie świadomości osobistego wpływu nauczyciela na relację z rodzicem oraz zwiększenie świadomości aspektu emocjonalnego relacji z rodzicami. To praktyczny trening kontaktu z rodzicami, który przybliża wiedzę na temat systemów rodzinnych oraz daje lepsze rozumienie aktualnej sytuacji rodzinnej ucznia.

SKĄD TA AGRESJA? – KROK PO KROKU. PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY Z DZIECKIEM AGRESYWNYM
(gościnnie)

Autor i prowadzący:

Justyna Bacławska – pedagog, socjoterapeutka Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny KLANZA, trener Treningu Zastępowania Agresji

Ilość godzin dydaktycznych:

8

Adresaci:

nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele I, II i III etapu edukacji;

 

Cel: poszerzenie wiedzy dotyczącej agresji oraz umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci i młodzieży;

 

Opis warsztatów:

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z rodzajami oraz formami agresji,  jak też źródłami i czynnikami wpływającymi na kształtowanie się zachowań agresywnych (rola genetyki i  środowiska w tym rodziny, grupy rówieśniczej, mediów, gier komputerowych). Na zajęciach zostanie stworzony „portret” dziecka agresywnego obejmujący jego funkcjonowanie na poziomie emocjonalnym, poznawczym oraz zachowanie. Nauczyciele dowiedzą się, jak przebiega proces prowadzący do wybuchu złości oraz  jakie są skuteczne metody redukujące złość. Przedstawione zostaną strategie postępowania/interweniowania wobec dziecka zachowującego się agresywnie w kontakcie indywidualnym, jak też grupowym (adekwatnie do rodzaju agresji). Stworzony zostanie praktyczny plan pracy z danym uczniem.

WYBRANE TECHNIKI BEHAWIORALNE W PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ
(gościnnie)

Autor i prowadzący:

Justyna Bacławska – pedagog, socjoterapeutka Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny KLANZA, trener Treningu Zastępowania Agresji

Ilość godzin dydaktycznych:

8

Adresaci:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele I, II i III etapu edukacji;

Cel: doskonalenie umiejętności radzenia sobie z zachowaniami trudnymi podopiecznych;

 

Opis warsztatów:

Podczas warsztatów uczestnicy poznają założenia behawioryzmu,  dowiedzą się,  czym są wzmocnienia pozytywne i negatywne, jakie są  rodzaje skutecznych  nagród, czym są  kary, a czym konsekwencje oraz jak wygaszać zachowania niepożądane.

Przedstawiony wachlarz skutecznych technik,  wygaszających zachowania niepożądane oraz wzmacniających zachowania pożądane pozwoli stworzyć praktyczny model pracy z danym uczniem w procesie dydaktyczno- wychowawczym. Przedstawiona zostanie analiza ABC prowadząca do utrwalenia właściwych zachowań.

ABC SKUTECZNEJ INTERWENCJI W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ / SZKOLNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDURY „NIEBIESKIEJ KARTY”
(gościnnie)

Autor i prowadzący:

Anna Tuszyńska – terapeutka, pedagog, specjalista

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynator Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny KLANZA

Ilość godzin dydaktycznych:

8

Adresaci:

kadra pedagogiczna i zarządzająca szkół i przedszkoli;

 

Cel: zapoznanie z zasadami skutecznych interwencji w sytuacjach ryzykownych na terenie szkoły  i przedszkola;

Opis warsztatów:

Na warsztatach uczestnicy poznają przyczyny niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży oraz skuteczne- praktyczne  i zgodne z obowiązującymi przepisami zasady interwencji na terenie placówki oświatowej. Zakres tematyczny warsztatów obejmuje m.in: zasady ewakuacji (w tym z udziałem małych dzieci), postępowania w sytuacji wypadków, zachowań ryzykownych,  prawa i obowiązku nauczyciela                w aspekcie sprawowania opieki nad dzieckiem oraz reagowania  w sytuacjach ryzykownych w placówce oświatowej. Warsztaty obejmują praktyczne aspekty realizacji nowych przepisów prawa w zakresie ochrony dzieci przed przemocą, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Uczestnicy poznają zakres obowiązków nauczyciela w kontekście realizacji procedury „Niebieskiej Karty” oraz zasady poufności współpracy i zasad obiegu informacji w tym zakresie. Podczas szkolenia będzie możliwość praktycznej pracy na casusach związanych z w/w problematyką.

DIAGNOZA ZESPOŁU DZIECKA KRZYWDZONEGO W KONTEKŚCIE PRACY NAUCZYCIELA
(gościnnie)

Autor i prowadzący:

Anna Tuszyńska – terapeutka, pedagog, specjalista

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,          koordynator Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny  Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny KLANZA

Ilość godzin dydaktycznych:

8

Adresaci:

kadra pedagogiczna i zarządzająca szkół i przedszkoli

 

Cel: dostarczenie wiedzy w zakresie diagnozy zespołu dziecka krzywdzonego w kontekście pracy nauczyciela;

 

Opis warsztatów:

Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z prawnymi, psychologicznymi i medycznymi aspektami zjawiska przemocy wobec dzieci. Poznają zasady diagnozy dzieci i młodzieży pod kątem zjawiska przemocy w kontekście pracy nauczyciela – z uwzględnianiem jego praw i obowiązków. Uczestnicy poznają proste metody diagnostyczne w tym zakresie oraz algorytm postępowania w sytuacji interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, a także zasady przeprowadzania rozmów interwencyjnych z rodzicami wraz                       z konstruowaniem kontraktu interwencyjnego i planu pomocy.