Formularz zgłoszenia na szkolenie

Zgłoszenie uczestnictwa na warsztaty 2019/2020

  • W celu zgłoszenia się na warsztaty podświetl wybrany tytuł na niebiesko.
  • Faktura wystawiana obowiązkowo dla każdego uczestnika. Prosimy o podanie dokładnych danych do faktury. Brak danych skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.
  • Chcąc wykorzystać przyznany KLANZOBON, proszę wpisać kod otrzymany mailem.
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSPiA KLANZA Oddział Białostocki (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: bialystok@klanza.org.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, lecz nie na podstawie szczegółowych przepisów prawa, a na podstawie przekazanych danych osobowych. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także osobom upoważnionym przez opiekunów prawnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie procesu rekrutacji, udziału w warsztatach i po jego zakończeniu oraz w celach statystycznych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie wiązało się z brakiem możliwości skorzystania z oferty Administratora. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przetwarzanie odbywa się w związku z: -przeprowadzeniem warsztatów (w tym: z procesem rekrutacyjnym oraz rozliczeniami), -udziałem w szkoleniu, -przesyłaniem informacji o działaniach Administratora, -rozpowszechnianiem wizerunku w mediach społecznościowych i na stronach internetowych.

Po wysłaniu formularza należy sprawdzić skrzynkę mailową w celu upewnienia się, że zgłoszenie do nas dotarło. W przypadku braku wiadomości, proszę o kontakt pod numer telefonu: 607 879 553

Warsztaty opłaca Placówka? Uzupełnij zobowiązanie do zapłaty.

Miejsce warsztatów:
ul. Wincentego Witosa 15B lok. 12 Białystok
lub inne wskazane przez organizatora na terenie Białegostoku

Centrum Szkoleniowe KLANZA
tel. 85 651 04 47
tel. 607 879 553
e-mail: bialystok.warsztaty@klanza.org.pl

PŁATNOŚCI ZA WARSZTATY PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM
Numer konta: 90 1020 1332 0000 1302 0242 7599
W tytule: Imię i nazwisko uczestnika, tytuł warsztatów
PSPiA KLANZA Oddział Białostocki
ul. Witosa 15B lok. 12
15-660 Białystok

Powrót do harmonogramu warsztatów