Oddział Białostocki

PSPiA KLANZA Oddział Białostocki Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, został powołany do życia podczas XI Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, a ukonstytuował się na spotkaniu założycielskim 21 października 2002 roku. Do tego czasu (od lutego 1998 roku) propagowaliśmy ideę pedagogiki zabawy jako jedno z 11 Kół – struktur terenowych działających w Polsce.

 

Zarząd Oddziału Białostockiego

Małgorzata Borowska – Prezes Oddziału Białostockiego
m.borowska@klanza.bialystok.pl

Anna Tuszyńska – Wiceprezes Oddziału Białostockiego
a.tuszynska@klanza.bialystok.pl

Paulina Młynarczyk – Sekretarz Oddziału Białostockiego
p.mlynarczyk@klanza.bialystok.pl

Milena Kucharczyk – Członek Zarządu Oddziału Białostockiego
m.kucharczyk@klanza.bialystok.pl

 

Komisja Rewizyjna

Anna Juszczuk – przewodnicząca

Katarzyna Kłubowicz

Danuta Milewska

 

Centrum Szkoleniowe

Milena Sylwia Kucharczyk
m.kucharczyk@klanza.bialystok.pl

 

Członek Wspierający

Piotr Juszczuk

 

Celem naszych działań jest propagowanie idei pedagogiki zabawy na terenie całego województwa podlaskiego i poza granicami kraju (Litwa, Łotwa, Białoruś).
Przyświecająca nam Misja oraz metody pracy spowodowały, że nasze najważniejsze formy działalności skupiają się wokół trzech naszych instytucji:
1.   Centrum Szkoleniowego KLANZA w Białymstoku – gdzie propozycje szkoleń i warsztatów kierujemy do szerokiego grona odbiorców, zarówno pedagogów, nauczycieli, wychowawców, katechetów, pracowników socjalnych, a także organizatorów kolonii, obozów, zimowisk, pracowników placówek kulturalno-oświatowych,
2.    Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny – Świadczące usługi pomocowe mieszkańcom Białegostoku i województwa Podlaskiego jako placówka ukierunkowana głównie na pomoc w zakresie problematyki przemocy w rodzinie, w tym zwłaszcza wobec dzieci.
3.    Bawialni Edukacyjnej KLANZY i związany z nią szeroko pojęty dział Animacyjny, gdzie animacja to nie tylko ruch i pobudzanie do aktywności, ale to szereg działań twórczych, ogólnorozwojowych, socjalizacyjnych itp. A zatem obok działań w samej Bawialni jako placówce, to również różne formy zewnętrzne:
•    festyny i imprezy dla małych i dużych grup skierowane do dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
•    to permanentnie działające grupy rozwojowe (Klanzowa Akademia Naukowca, Klanzowa Akademia Cyrkowca, Klanzowa Akademia Maluszka itp.)
•    to aktywne urodziny
•    to różne projekty wakacyjne i feryjne.
Współpracujemy z wieloma instytucjami:
·         Urząd Miejski w Białymstoku – Departament Spraw Społecznych
·         Urząd Miejski w Białymstoku – Departament Edukacji, Kultury i Sportu
·         Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
·         Zarząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski
·         Podlaskie Kuratorium Oświaty
·         Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
·         Białostocki Ośrodek Kultury
·         Podlaskie Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” w Białymstoku
·         Klub Gaj przy Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa”
·         Klub Relaks przy Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa”
·         Klub Kalina przy Spółdzielni Mieszkaniowej “Rodzina Kolejowa”
·         Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
·         Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Dodaj komentarz