Szkolenie na zamówienie

Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku posiada w swojej ofercie wiele ciekawych warsztatów autorskich, które możemy przeprowadzić w Państwa placówce, by uniknąć konieczności dojazdu nauczycieli do Białegostoku.

Możecie Państwo zamówić warsztaty 5, 10, 15 i 20-godzinne dla zorganizowanej grupy (np. pracowników jednego lub kilku przedszkoli, szkół, ośrodków kultury, grupy realizującej projekt, wolontariuszy itp.).

Jesteśmy również w stanie przygotować warsztaty specjalnie na zamówienie, odpowiadające oczekiwaniom Państwa placówki.

Zamówienia na dostępne w ofercie warsztaty mogą składać instytucje (placówki) lub osoby indywidualne dla zorganizowanych grup. Ze względu na komfort uczestników grupa warsztatowa nie powinna liczyć więcej niż 25 osób.

Z każdym kontrahentem zawierana jest indywidualna umowa dotycząca współorganizacji szkolenia, w której Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku zobowiązuje się do:
•oddelegowania w ustalonym przez strony terminie trenera lub trenerów do prze- prowadzenia konkretnej liczby godzin zajęć dydaktycznych (po 45 minut),
•zapewnienia zaświadczeń o ukończeniu warsztatów,
•zapewnienia trenerowi materiałów do realizacji opracowanego programu,
•zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Zamawiający natomiast zobowiązuje się do:
•organizacji naboru uczestników,
•zapewnienia odpowiedniej sali do prowadzenia zajęć (należy uwzględnić maksymalnie 25-osobową grupę i możliwość swobodnych działań uczestników),
•zapewnienia sprzętu grającego (odtwarzacz CD),
•poinformowania uczestników o konieczności posiadania wygodnego i lekkiego stroju oraz obuwia na zmianę.

Stowarzyszenie wystawia faktury za prowadzone usługi szkoleniowe.

Regulamin warsztatów organizowanych
przez Centrum Szkoleniowe KLANZA

Formularz na zamówienie warsztatów

WYKAZ WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH
PRZEZ CENTRUM SZKOLENIOWE KLANZA ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

 1.Efektywne uczenie się i nauczanie

W ZESPOLE SIŁA – WPŁYW PRACY ZESPOŁOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ UCZENIA SIĘ

Autorzy i prowadzący: Kinga Gąsowska- Szatałowicz- trener I stopnia PSPiA KLANZA
Bożena Wasilewska- trener I stopnia PSPiA KLANZA
Liczba godzin dydaktycznych: 10
Adresaci: nauczyciele różnych przedmiotów, I, II i III etapu edukacji, szkół ponadpodstawowych, a także pedagodzy i wychowawcy zainteresowani tematyką

Cel:
– doskonalenie umiejętności budowania zespołu,
– nabycie wiedzy z zakresu procesu grupowego i ról,
– poznanie konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów oraz podejmowania grupowych decyzji
– poznanie technik postępowania, które mają służyć integracji,  efektywnej współpracy, rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji.

Opis warsztatu:
Warsztat prowadzony aktywnymi metodami adresowany jest do wszystkich nauczycieli, którzy chcą  doskonalić umiejętności skutecznego budowania zespołu i współpracy oraz pragną rozwijać potencjał grupy.  W trakcie warsztatów zaprezentujemy ćwiczenia ułatwiające integrację i poznanie uczniów, zadania i symulacje związane z fazami rozwoju grupy oraz rolami w grupie. Ponadto zwrócimy uwagę na konstruktywne sposoby przezwyciężania sytuacji konfliktowych oraz metodykę grupowego podejmowania decyzji.

PRZEŻYJ MÓJ MOTYLKU – WYKORZYSTANIE METOD PEDAGOGIKI ZABAWY W DZIAŁANIACH EKOLOGICZNYCH

   

Autor i prowadzący: Małgorzata Borowska – trener II stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)
Liczba godzin dydaktycznych: 5 lub 10
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, osoby pracujące z dziećmi w świetlicach oraz studenci

Cel: przekazanie treści ekologicznych poprzez proste działania z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy rozwijających w dzieciach postawę troskliwego opiekuna i miłośnika przyrody;

Opis warsztatów: Warsztaty są inspiracją do twórczych poszukiwań w zakresie treści proekologicznych. Przy pomocy prostych technik plastycznych, gier dramowych, zabaw ruchowych uczestnicy poznają pomysły na zajęcia związane z ekologią i ochroną środowiska, uczą się wykorzystania metod i technik aktywizujących w tym metody KLANZY do tworzenia zajęć związanych z tą tematyką.

GDYBY SŁOŃ POŁYKAŁ SŁOWA

Nowość!

Autorzy i prowadzący: Ewa Sokolińska, Katarzyna Dorota Zawojska – trenerzy II stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)
Liczba godzin dydaktycznych: 16
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele języka polskiego i filolodzy II i III etapu edukacyjnego oraz inni entuzjaści efektywnej, twórczej edukacji

Opis warsztatu:
Podstawę teoretyczną programu stanowi teoria nauczania polisensorycznego z jednoczesnym zastosowaniem uczenia się przez doświadczanie i tworzenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii podnoszących atrakcyjność zajęć lekcyjnych oraz motywujących do nauki współczesnego ucznia. Tematykę warsztatów stanowią metody aktywizujące pracę ucznia w zakresie redagowania twórczych tekstów literackich, wprowadzania i utrwalania treści w obszarze kształcenia językowego (ortografia, gramatyka) oraz prezentacja wybranych, prostych do zastosowania aplikacji internetowych do tworzenia atrakcyjnych dla ucznia narzędzi i pomocy dydaktycznych.  Warsztaty prowadzone są metodą KLANZY.

POLUBIĆ UCZENIE (SIĘ) CZYLI…EFEKTYWNE WSPIERANIE PROCESU UCZENIA (SIĘ)

Autorzy i prowadzący:

Ewa Sokolińska, Katarzyna Dorota Zawojska – trenerzy II stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)
Liczba godzin dydaktycznych: 15
Adresaci: nauczyciele różnych przedmiotów, I, II i III etapu edukacji, szkół ponadpodstawowych, a także pedagodzy i wychowawcy zainteresowani tematyką

Cel: doskonalenie warsztatu metodycznego pracy nauczyciela;

Opis warsztatów: Tematykę warsztatów stanowią podstawy diagnozy stylów uczenia się (według senso- ryczności, profilu dominacji półkul mózgowych i inteligencji wielorakich) i nauczania, przykłady metod aktywizujących grupę reprezentatywnych dla różnych stylów oraz technik motywowania uczniów. Każdy z uczestników pozna treści teoretyczne i przekona się w praktyce o własnym stylu uczenia (się). Ułatwi to ich zrozumienie i świadomie zastosowanie w pracy dydaktycznej. Warsztaty prowadzone metodą KLANZY.

PRZEŻYJ MÓJ MOTYLKU – WYKORZYSTANIE METOD PEDAGOGIKI ZABAWY W DZIAŁANIACH EKOLOGICZNYCH

  

Autor i prowadzący:
Małgorzata Borowska – trener II stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)
Liczba godzin dydaktycznych: 5 lub 10
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, osoby pracujące z dziećmi w świetlicach oraz studenci

Cel: przekazanie treści ekologicznych poprzez proste działania z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy rozwijających w dzieciach postawę troskliwego opiekuna i miłośnika przyrody;

Opis warsztatów: Warsztaty są inspiracją do twórczych poszukiwań w zakresie treści proekologicznych. Przy pomocy prostych technik plastycznych, gier dramowych, zabaw ruchowych uczestnicy poznają pomysły na zajęcia związane z ekologią i ochroną środowiska, uczą się wykorzystania metod i technik aktywizujących w tym metody KLANZY do tworzenia zajęć związanych z tą tematyką.

UCZYĆ LEPIEJ, CZYLI JAK WZMACNIAĆ AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW

Autor i prowadzący: Katarzyna Zawojska-Dominiak – trener II stopnia PSPiA KLANZA
Liczba godzin dydaktycznych: 10, 15 lub 20
Adresaci: nauczyciele różnych przedmiotów, I i II drugiego etapu kształcenia, szkół ponadpodstawowych, a także pedagodzy i wychowawcy

Cel: rozwijanie umiejętności wprowadzania tematu, jego opracowania oraz powtórzenia, organizowania interesujących godzin wychowawczych, a także zebrań z rodzicami, szybkiego uzyskiwania informacji zwrotnej.

Opis warsztatów: Właściwą jego część stanowi praca metodami i technikami: rozwijania twórczego myślenia (podróż w wyobraźnię, historia Sagi, drzewo dramaturgiczne); rozwiązywania problemów w twórczy sposób (akrostych, okienko informacyjne, metoda dopełniania); hierarchizacji (piramida priorytetów); dyskusyjnymi (2x4x8, role ABC, rybi szkielet); przyspieszonego uczenia się i zapamiętywania  (metaplan, wizualizacja).

SKRZYNIA PEŁNA RÓŻNOŚCI – METODY I ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE TWÓRCZE MYŚLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY

Autorzy: Nell Buczyńska, Katarzyna Dorota Zawojska-Dominiak
Prowadzący: Katarzyna Dorota Zawojska-Dominiak – trener II stopnia
PSPiA KLANZA (Białystok)
Liczba godzin dydaktycznych: 10, 15 lub 20
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a przede wszystkim nauczyciele kształcenia zintegrowanego, bibliotekarze, poloniści, wychowawcy klas i świetlic szkolnych, opiekunowie kół zainteresowań o kierunkach artystycznych i polonistycznych

Cel: wyzwalanie postaw twórczych, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie technik twórcze- go myślenia na skutek stosowania zabawy w edukacji;

Opis warsztatów: Program jest oparty na doświadczeniach związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, której podstawowym założeniem jest wyzwalanie osobistego zaangażowania uczniów, kształtowanie ich umysłu, charakteru, gustu i woli pracy przy wykorzystaniu metody KLANZY i technik rozwijających twórcze myślenie. Podstawą teoretyczną całości jest praca Stephena Bowketta Wyobraź sobie, że… Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów.Warsztaty są prezentacją metod i technik wykorzystujących różne środki wyrazu i różne teksty kultury (poezję, prozę, gazetę, obraz, utwór muzyczny, taniec, ekspresję ruchową, muzyczną i plastyczną oraz formy dramowe). Uczestnicy mają także możliwość aktywne- go przeżycia scenariuszy lekcyjnych, opracowanych przez autorki, które – wraz z opisem wszystkich metod – otrzymają na zakończenie zajęć Całości towarzyszą metody integracji grupy, zabawy rozluźniające i wybrane tańce integracyjne.

FIKANIE BRYKANIE NA … (jesiennym, zimowym, wiosennym) DYWANIE

Tytuł warsztatu jest dobierany odpowiednio do pory roku.

Cel: dostarczenie wychowawcom pomysłów na dobrą zabawę w obszarze edukacji muzycznej, plastycznej, matematycznej, twórczej z dziećmi;

Opis warsztatów: To kopalnia pomysłów na dobrą zabawę. Proponowane działania sprawią, że dzieci z chęcią poderwą się do zabawy, nie bojąc się, że zostaną zmuszone do współzawodnictwa. Pomogą nauczycielom w zorganizowaniu grupy i skutecznym działaniu. Uczestnicy zapoznają się z nowymi rozwiązaniami metody KLANZY w zabawach z dziećmi, tj. komunikowaniu się poprzez ekspresję: ruchową, plastyczną, muzyczną oraz inne środki wyrazu. Program warsztatów w nietradycyjny sposób pokazuje, jak rozwijać potencjał rozwojowy dzieci i przełamywać blokady wychowanków w zabawach.

MOTYWACJA DO NAUKI = SUKCES EDUKACYJNY

Autor i prowadzący: Kinga Gąsowska- Szatałowicz- trener I stopnia PSPiA KLANZA

Bożena Wasilewska- trener I stopnia PSPiA KLANZA

Liczba godzin dydaktycznych:  10

Cel:  doskonalenie umiejętności motywowania uczniów do pracy, poszerzanie repertuaru stosowanych metod aktywizujących w pracy z uczniami, wymiana doświadczeń związanych z motywowaniem do nauki.

Opis warsztatu: Warsztat skierowany  jest do wszystkich nauczycieli, którzy chcą  doskonalić umiejętność motywowania uczniów do nauki oraz pragną rozbudzić w nich chęć do poszerzania i zdobywania wiedzy. Podczas szkolenia zaprezentujemy zestaw technik i sposobów, które rozbudzą w uczniach naturalną motywację do uczenia się,  wzmocnią ich poczucie wartości oraz rozwiną ich zdolności i potencjał twórczy.

2.Umiejętności wychowawcze i profilaktyka społeczna

KREATYWNE SPOTKANIA Z RODZICAMI

Autor i prowadzący: Małgorzata Borowska – trener II stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)

Liczba godzin dydaktycznych: 5 lub 10
Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, studenci,
a także rodzice dzieci każdej grupy wiekowej

Cel: rozwijanie umiejętności prowadzenia aktywnych dyskusji na tematy wychowawcze we współpracy z rodzicami, pobudzenia kreatywności rodziców w różnych dziedzinach wychowania;

Opis warsztatu: Jest to propozycja wykorzystania metod i aktywnych dyskusji na spotkaniach z rodzicami. Warsztaty mogą być inspiracją dla nauczycieli, wychowawców do zainicjowania sytuacji zastanowienia się wspólnie z rodzicami nad dzieckiem, jego potrzebami i możliwościami, a także próbą rozważenia problemów, z jakimi spotykają się rodzice i nauczyciele.

Metody prezentowane na warsztacie pobudzają rodziców do refleksji nad sobą, swoimi metodami wychowawczymi, są próbą poszukania rozwiązań trudnych sytuacji z udziałem własnego dziecka.

SKĄD TA AGRESJA? – KROK PO KROKU. PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY Z DZIECKIEM AGRESYWNYM

Autor i prowadzący: Justyna Bacławska – trener I stopnia PSPiA KLANZA (Białystok) pedagog, socjoterapeutka, trener Treningu Zastępowania Agresji Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny KLANZA
Liczba godzin dydaktycznych: 5
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, pedagodzy

Cel: poszerzenie wiedzy dotyczącej agresji oraz umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci i młodzieży;

Opis warsztatów: Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z rodzajami oraz formami agresji, jak też źródłami i czynnikami wpływającymi na kształtowanie się zachowań agresywnych (rola genetyki i środowiska w tym rodziny, grupy rówieśniczej, mediów, gier komputerowych). Na zajęciach zostanie stworzony „portret” dziecka agresywnego obejmujący jego funkcjonowanie na poziomie emocjonalnym, poznawczym oraz zachowanie. Nauczyciele do- wiedzą się, jak przebiega proces prowadzący do wybuchu złości oraz jakie są skuteczne metody redukujące złość. Przedstawione zostaną strategie postępowania/interweniowania wobec dziecka zachowującego się agresywnie w kontakcie indywidualnym, jak też grupowym (adekwatnie do rodzaju agresji). Stworzony zostanie praktyczny plan pracy z danym uczniem.

ABC SKUTECZNEJ INTERWENCJI W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ SZKOLNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDURY NIEBIESKIEJ KARTY

Autor i prowadzący: Anna Tuszyńska – terapeutka, pedagog, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynator Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny KLANZA
Liczba godzin dydaktycznych: 5
Adresaci: kadra pedagogiczna i zarządzająca szkół i przedszkoli

Cel: zapoznanie z zasadami skutecznych interwencji w sytuacjach ryzykownych na terenie szkoły i przedszkola

Opis warsztatów: Na warsztatach uczestnicy poznają przyczyny niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży oraz skuteczne, praktyczne i zgodne z obowiązującymi przepisami zasady interwencji na terenie placówki oświatowej. Zakres tematyczny warsztatów obejmuje m.in: zasady ewakuacji (w tym z udziałem małych dzieci), postępowania w sytuacji wypadków, zachowań ryzykownych, prawa i obowiązku nauczyciela w aspekcie sprawowania opieki nad dzieckiem oraz reagowania w sytuacjach ryzykownych w placówce oświatowej. Warsztaty obejmują praktyczne aspekty realizacji nowych przepisów prawa w zakresie ochrony dzieci przed przemocą, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Uczestnicy poznają zakres obowiązków nauczyciela w kontekście realizacji procedury „Niebieskiej Karty” oraz zasady poufności współpracy i zasad obiegu informacji w tym zakresie. Podczas szkolenia będzie możliwość praktycznej pracy na casusach związanych z w/w problematyką. [/symple_accordion_section

DIAGNOZA ZESPOŁU DZIECKA KRZYWDZONEGO W KONTEKŚCIE PRACY NAUCZYCIELA

Autor i prowadzący: Anna Tuszyńska – terapeutka, pedagog, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynator Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny KLANZA
Liczba godzin dydaktycznych: 5
Adresaci: kadra pedagogiczna i zarządzająca szkół i przedszkoli

Cel: dostarczenie wiedzy w zakresie diagnozy zespołu dziecka krzywdzonego w kontekście pracy nauczyciela;

Opis warsztatów: Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z prawnymi, psychologicznymi i medycznymi aspektami zjawiska przemocy wobec dzieci. Poznają zasady diagnozy dzieci i młodzieży pod kątem zjawiska przemocy w kontekście pracy nauczyciela – z uwzględnianiem jego praw i obowiązków. Uczestnicy poznają proste metody diagnostyczne w tym zakresie oraz algorytm postępowania w sytuacji interwencji w przypadku podejrzenia krzywdze- nia dziecka, a także zasady przeprowadzania rozmów interwencyjnych z rodzicami wraz z konstruowaniem kontraktu interwencyjnego i planu pomocy.

WYBRANE TECHNIKI BEHAWIORALNE W PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ

Autor i prowadzący: Justyna Bacławska – pedagog, socjoterapeutka, trener Treningu Zastępowania Agresji Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny KLANZA
Liczba godzin dydaktycznych: 5
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych

Cel: doskonalenie umiejętności radzenia sobie z zachowaniami trudnymi podopiecznych; Opis warsztatów: Podczas warsztatów uczestnicy poznają założenia behawioryzmu, dowiedzą się, czym są wzmocnienia pozytywne i negatywne, jakie są rodzaje skutecznych nagród, czym są kary, a czym konsekwencje oraz jak wygaszać zachowania niepożądane. Przedstawiony wachlarz skutecznych technik, wygaszających zachowania niepożądane oraz wzmacniających zachowania pożądane pozwoli stworzyć praktyczny model pracy z danym uczniem w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Przedstawiona zostanie ana- liza ABC prowadząca do utrwalenia właściwych zachowań.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

Autor i prowadzący: Katarzyna Zawojska – trener PSPiA KLANZA
Liczba godzin dydaktycznych: 5
Adresaci: nauczyciele kształcenia zintegrowanego
i wychowawcy klas, organizatorzy czasu wolnego, osoby pracujące z dziećmi w świetlicach, studenci

Cel: rozwijanie umiejętności włączania rodziców do aktywności w szkole, komunikacji z rodzicami

Opis warsztatów: W programie szkolenia omówienie trudności związanych ze współpracą rodziców z przedszkolem i szkołą, poszukiwanie sposobów radzenia sobie z tymi problemami, wymiana doświadczeń w zakresie współpracy z rodzicami, a także omówienie obszarów działań koniecznych do podjęcia dla podniesienia efektywności współpracy rodziców  z przedszkolem.

3. Wykorzystanie ruchu muzyki i tańca w pracy z grupą

TANECZNA GRATKA DLA WNUCZKA I DZIADKA. ZABAWY, TAŃCE, SCENARIUSZE DLA MAŁYCH I WIĘKSZYCH

Autorzy i prowadzący: Ewa Sokolińska, Katarzyna Dorota Zawojska
– trenerzy II stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)
Liczba godzin dydaktycznych: 15
Adresaci: nauczyciele starszych grup przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej, organizatorzy czasu wolnego i animatorzy grup wielopokoleniowych, wszyscy zainteresowani tematyką.

Cel: odczucie istoty integracji grupy i dobrej atmosfery pracy w otwarciu na innych i w wyzwalaniu kreatywności;

Opis warsztatów: W programie znajdują się propozycje jednego lub dwóch wybranych scenariuszy imprez integracyjnych dla małych i dużych grup wielopokoleniowych do wykorzystania podczas spotkań otwartych oraz imprez okolicznościowych w przedszkolu i szkole (wybór scena- riusza uwarunkowany będzie aktualną porą roku i liczbą godzin warsztatowych). Kanwę scenariuszy stanowią tańce, zabawy muzyczno-ruchowe i pląsy opisane w książce Taneczna gratka dla wnuczka i dziadka … (wyd. KLANZA). Warsztaty wzbogacać będą wypracowane i wielokrotnie ewaluowane pomysły na zabawy plastyczne, muzyczno-rytmiczne, integracyjne, metody rozwijania twórczego myślenia, a całość będzie przebiegać w konwencji fabularyzowanej podróży po niezwykłej krainie.

TAŃCE INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ CZ.II

Współautor i prowadzący: Jarosław Jatel – trener I stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)

Liczba godzin dydaktycznych: 10, 15, 20
Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, animatorzy kultury, harcerze, studenci, organizatorzy czasu wolnego.

Cel: praktyczna nauka tańców integracyjnych, zabaw muzycznych i do melodii zawartych w publikacjach Tańce integracyjne w pracy z grupą – część II;

Opis warsztatów: W czasie warsztatów uczestnicy poznają tańce integracyjne, zabawy utrwalające po- znane kroki i gesty taneczne. Zostaną przedstawione sposoby zastosowania poznanych zabaw i tańców. Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności nauczania grupy (klasy) poznanych tańców i zabaw zawartych w programie (znajomość 10 pozycji). W warsztatach zostaną zastosowane metody integracji grupy, zabawy: ruchowe, utrwalające poznawane kroki i układy, plastyczne w zakresie tworzenia rekwizytów wykorzystywanych w poszczególnych tańcach oraz metody informacji zwrotnej.

4. Organizacja czasu wolnego

METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ – WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ZABAWY

Autor: Zofia Zaorska – trener III stopnia PSPiA KLANZA (Lublin)
Prowadzący: Małgorzata Borowska, Ewa Sokolińska, Katarzyna Dorota Zawojska-Dominiak–trenerzy II stopnia PSPiA KLANZA (Białystok) Jarosław Jatel – trener I stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)
Liczba godzin dydaktycznych: 10, 15 lub 20
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic, organizatorzy czasu wolnego, studenci pedagogiki

Cel: poznanie celów, zasad i podstaw pedagogiki zabawy;

Opis warsztatów: Warsztaty przybliżają cele, zasady i podstawy metody Klanzy. Poprzez czynne uczestnictwo pozwalają poznać metody integracji grupy tj. zabawy służące bliższemu poznaniu, tańce integracyjne, zabawy dla dużych grup, techniki dyskusji, zabawy muzyczne, ruchowe, gry dydaktyczne, metody szybkiego pozyskiwania informacji zwrotnej. Uczestnicy doświadczą budowania atmosfery otwartości i wzajemnego zaufania w grupie, uświadomią sobie, iż zabawa jest nośnikiem norm i wartości oraz jednym ze sposobów komunikowania się w grupie. Zaprezentowane zostaną podstawy teoretyczne metody Klanzy.

POPLĄSAJ, POHASAJ PO ŁĄKACH I LASACH

Autor i prowadzący: Jarosław Jatel – trener I stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)
Liczba godzin dydaktycznych: 5
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, pracownicy domów kultury, organizatorzy czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzież

Cel: wzbogacenie warsztatu metodycznego z zakresu zabaw ruchowych i pląsów w plenerze;

Opis warsztatów: Na warsztatach zostanie przekazana wiedza na temat organizacji przestrzeni, bezpieczeństwa, podstawy kinezjologii, roli zabawy w życiu dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zabaw ruchowych i wykorzystujących muzykę, jak również wiedza na temat zasad ułatwiających wprowadzanie w grupie wzajemnego zaufania poprzez integrację na różnych płaszczyznach. Uczestnicy poznają zabawy ułatwiające integracje grupy, poznanie imion, rozwijające koncentrację, muzyczne, ruchowe (odmiany berka) ukierunkowujące ekspresję dziecka oraz pomysły na zabawy ekologiczne. To propozycja zabaw i metod integracyjnych na wycieczkę szkolną, ognisko, „zieloną szkołę” i inne wypady plenerowe. W programie także pląsy, tańce integracyjne, zabawy z przyśpiewką bez potrzeby użycia sprzętu nagłaśniającego.

5.Zastosowanie działań plastycznych

CZARNE I BIAŁE – POŁĄCZENIE DOSKONAŁE

Autor i prowadzący: Barbara Agnieszka Wygonowska – trener I stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)
Liczba godzin dydaktycznych: 10
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic,bibliotekarze, organizatorzy czasu wolnego,studenci kierunków pedagogicznych oraz pracownicy placówek oświatowych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cel: Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wspieranie postawy twórczej uczestników poprzez działania plastyczne.

Korzyści dla uczestników: Wzbogacenie warsztatu pracy o działania plastyczne wyłącznie na materiale w kolorze czarnym i białym, które zainspirują do tworzenia niebanalnych prac, do rozwijania  wyobraźni oraz rozbudzania w dzieciach ich naturalnej, twórczej aktywności.

Opis: Warsztaty zawierają działania plastyczne z wykorzystaniem szarego papieru oraz  materiałów w kolorze czarnym i białym, które mogą być inspiracją do tworzenia prac plastycznych ale także elementów scenografii czy dekoracji.

KSZTAŁTOWANIE WYOBRAŹNI PRZEZ TWÓRCZE DZIAŁANIA PLASTYCZNE

Autor i prowadzący: Małgorzata Borowska – trener II stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)
Liczba godzin dydaktycznych: 10
Adresaci: nauczyciele plastyki, sztuki, wychowawcy świetlic, instruktorzy i pracownicy placówek kultury, galerii, muzeów, bibliotek

Cel: nauka kształtowania wyobraźni i osobowości poprzez różnego typu działania pla- styczne, ukazanie korzyści płynących ze wspólnych działań w grupie;

Opis warsztatów:
Na warsztatach prezentowane są ciekawe techniki i metody plastyczne oraz działania paraplastyczne. Uczestnicy zajęć mają okazję sami uczestniczyć w procesie tworzenia m.in. batiku na papierze, stroików i ozdób na różne okazje oraz święta okolicznościowe.

Z KULTURĄ I SZTUKĄ ZA PAN BRAT

Autorzy Dorota Rogucka, Małgorzata Borowska
Prowadzący: Małgorzata Borowska – trener II stopnia PSPiA KLANZA,
– trener I stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)
Liczba godzin dydaktycznych: 10 lub 15
Adresaci: nauczyciele sztuki, instruktorzy plastyki, osoby pracujące z grupą w zakresie szeroko pojmowanej sztuki (pracownicy galerii, klubów, domów kultury,uczelni)

Cel: poszerzenie wiedzy z zakresu historii sztuki poprzez zastosowanie aktywnych metod w pracy z grupą;

Opis warsztatów:
Warsztaty sąpropozycją przekazania wiedzy z zakresu kultury i sztuki oraz niekonwencjonalnym sposobem spojrzenia na obie te dziedziny. Uczą rozbudzania i rozwijania wrażliwości na różnorodne środki wyrazu artystycznego, ukazują wpływ sztuki na kształtowanie osobowości człowieka poprzez metody aktywizujące. Są próbą pokazania siebie i innych. Uczą również indywidualnego odbioru sztuki przez działanie i współpracę w grupie.

MAŁY ARTYSTA - ZABAWY I TECHNIKI PLASTYCZNE CZ.I – WIOSNA, CZ.II - LATO, CZ.III – JESIEŃ, IV – ZIMA

Autor i prowadzący: Małgorzata Borowska – trener II stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)
Liczba godzin dydaktycznych: 10
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pracownicy świetlic, osoby pracujące w placówkach z dziećmi preferujące stosowanie  metod aktywnych w pracy z zespołem i grupą dzieci, organizatorzy zajęć dodatkowych

Cel: poznanie prostych metod plastycznych oraz rozwijanie wyobraźni;

Opis warsztatów: Na warsztatach uczestnicy poznają różne techniki plastyczne m.in: techniki zdobienia papieru, wykonywanie batiku na papierze. Podczas zajęć na poszczególnych częściach warsztatów zapoznają się z różnymi pomysłami na ozdoby, dekoracje związane z po- szczególnymi porami roku i świętami okolicznościowymi. Tworzenie wyzwoli wszechstronną aktywność uczestnika zajęć, pozwoli zdobyć nowe oraz ugruntować już posiada- ne wiadomości i umiejętności.

FANTASTYCZNY ŚWIAT MAKULATURY

Autor i prowadzący: Jarosław Jatel – trener I stopnia PSPiA KLANZA (Białystok)
Liczba godzin dydaktycznych: 5 lub 10
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, sztuki, wychowawcy świetlic szkolnych, wychowawcy klas

Cel: wyposażenie nauczycieli w proste metody plastyczne, wykorzystujące materiały recyklingowe oraz zwrócenie uwagi na twórcze możliwości art-eco;

Opis warsztatów:
Podczas warsztatów uczestnicy poznają metody plastyczne z wykorzystaniem gazet, kar- tonowych pudełek i rolek oraz zabawy ruchowe z zastosowaniem stworzonych rekwizytów. Zajęcia rozwijają kreatywność i twórcze myślenie. Są pomysłem wykorzystywania materiałów papierniczych w niekonwencjonalnych technikach plastycznych.

JAK ZORGANIZOWAĆ IMPREZĘ DLA DUŻEJ GRUPY?

Prowadzący: Małgorzata Borowska – trener PSPiA KLANZA
Liczba godzin dydaktycznych: 10, 15 lub 20
Adresaci: nauczyciele szkół i przedszkoli, wychowawcy kolonijni, instruktorzy różnych placówek oświatowych i wychowawczych, pracownicy domów kultury, studenci

Cel: nabycie i rozwijanie umiejętności przygotowywania i prowadzenia imprez integracyjnych z udziałem dzieci i rodziców z wykorzystaniem muzyki, plastyki, tańca i zabawy.

Opis warsztatów:
W programie współtworzenie scenariuszy imprez okolicznościowych (zabawy noworocznej, święta placówki, integracyjnej imprezy plenerowej i innych) oraz  zabawy fabularyzowane, tańce integracyjne i wiele innych działań przydatnych podczas różnorodnych uroczystości. Warsztaty rozwijają umiejętności: przeprowadzania zabaw fabularyzowanych, prezentacji i przygotowania do organizacji imprezy plenerowej,  podejmowania działań zespołowych.

Zamówienie na wybrane warsztaty należy złożyć elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: http://klanza.bialystok.pl/centrumszkoleniowe/formularz-zamowienia/formularz-na-zamowienie/

Centrum Szkoleniowe KLANZA
godz. 8:00 – 16:00
tel. 85 651 04 47
tel. 607 879 553

e-mail: warsztaty@klanza.bialystok.pl

PŁATNOŚCI ZA WARSZTATY PRZYJMOWANE SĄ TYLKO PRZELEWEM
Numer konta: 90 1020 1332 0000 1302 0242 7599
PSPiA KLANZA Oddział Białostocki
ul. Witosa 15B lok. 12
15-660 Białystok